column
Probabilistic Precipitation Forecasting Based on Ensemble Output Using Generalized Additive Models and Bayesian Model Averaging
YANG Chi, YAN Zhongwei, SHAO Yuehong
2012, 26(1): 1-12. DOI: 10.1007/s13351-012-0101-8
Abstract Full Text PDF
Formation of an Interactive User-Oriented Forecasting System: Experience from Hydrological Application in Linyi, Eastern China
YAN Zhongwei, HAN Jiarui, JIAO Meiyan, CHEN Jing, YE Qian, ZHAO Linna, TU Kai
2012, 26(1): 13-25. DOI: 10.1007/s13351-012-0102-7
Abstract Full Text PDF
Preliminary Comparison of the CMA, ECMWF, NCEP, and JMA Ensemble Prediction Systems
DUAN Mingkeng, MA Juhui, WANG Panxing
2012, 26(1): 26-40. DOI: 10.1007/s13351-012-0103-6
Abstract Full Text PDF
A Comparison of Three Kinds of Multimodel Ensemble Forecast Techniques Based on the TIGGE Data
ZHI Xiefei, QI Haixia, BAI Yongqing, LIN Chunze
2012, 26(1): 41-51. DOI: 10.1007/s13351-012-0104-5
Abstract Full Text PDF
A Comparison of Breeding and Ensemble Transform Vectors for Global Ensemble Generation
DENG Guo, TIAN Hua, LI Xiaoli, CHEN Jing, GONG Jiandong, JIAO Meiyan
2012, 26(1): 52-61. DOI: 10.1007/s13351-012-0105-4
Abstract Full Text PDF
Probabilistic Flood Prediction in the Upper Huaihe Catchment Using TIGGE Data
ZHAO Linna, QI Dan, TIAN Fuyou, WU Hao, DI Jingyue, WANG Zhi, LI Aihua
2012, 26(1): 62-71. DOI: 10.1007/s13351-012-0106-3
Abstract Full Text PDF
Probability Distribution of Summer Daily Precipitation in the Huaihe Basin of China Based on Gamma Distribution
LIANG Li, ZHAO Linna, GONG Yuanfa, TIAN Fuyou, WANG Zhi
2012, 26(1): 72-84. DOI: 10.1007/s13351-012-0107-2
Abstract Full Text PDF
Establishment of a Hybrid Rainfall-Runoff Model for Use in the Noah LSM
XU Jingwen, ZHANG Wanchang, ZHENG Ziyan, CHEN Jing, JIAO Meiyan
2012, 26(1): 85-92. DOI: 10.1007/s13351-012-0108-1
Abstract Full Text PDF
Development and Application of an Atmospheric-Hydrologic-Hydraulic Flood Forecasting Model Driven by TIGGE Ensemble Forecasts
BAO Hongjun, ZHAO Linna
2012, 26(1): 93-102. DOI: 10.1007/s13351-012-0109-0
Abstract Full Text PDF
Early Flood Warning for Linyi Watershed by the GRAPES/XXT Model Using TIGGE Data
XU Jingwen, ZHANG Wanchang, ZHENG Ziyan, JIAO Meiyan, CHEN Jing
2012, 26(1): 103-111. DOI: 10.1007/s13351-012-0110-7
Abstract Full Text PDF
Numerical Simulation on the Formation of Mesoscale Vortex in Col Field
JIANG Yongqiang, WANG Yuan
2012, 26(1): 112-128. DOI: 10.1007/s13351-012-0111-6
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search