Issue in Progress

This issue is in progress; it contains journal articles that are being published as each individual article completes production, helping to shorten the time to publication. BE CAUTIOUS that technical editing, copy editing, and proof reading of these articles are still ongoing.
Display Method:
Science and Prediction of Heavy Rainfall over China: Research Progress since the Reform and Opening-Up of New China
Yali LUO, Jisong SUN, Ying LI, Rudi XIA, Yu DU, Shuai YANG, Yuanchun ZHANG, Jing CHEN, Kan DAI, Xueshun SHEN, Haoming CHEN, Feifan ZHOU, Yimin LIU, Shenming FU, Mengwen WU, Tiangui XIAO, Yangruixue CHEN, Huiqi LI, Mingxin LI
, Updated online  2020-05-28, doi: 10.1007/s13351-020-0006-x
Abstract Full Text PDF More Citation
The Possible Mechanism of Winter Sea Ice Decline over Bering Sea and Its Relationship with Cold Events over North America
Wenqin ZHUO, Zhina JIANG
, Updated online  2020-05-16, doi: 10.1007/s13351-020-9154-2
Abstract Full Text PDF More Citation
An Objective Approach to Generating Multi-Physics Ensemble Precipitation Forecasts Based on the WRF Model
Chenwei SHEN, Qingyun DUAN, Wei GONG, Yanjun GAN, Zhenhua DI, Chen WANG, Shiguang MIAO
, Updated online  2020-05-15, doi: 10.1007/s13351-020-9198-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Evaluation of the Relationship between Blocking Patterns and Duration of Spring Frost Waves: The Case of Iran
Farzaneh JAFARI HOMBARI, Gholamreaza BARATI, Mohammad MORADI
, Updated online  2020-05-11, doi: 10.1007/13351-020-9140-8
Abstract Full Text PDF More Citation
Spatial and Temporal Variability of Surface Wind Speed during 1961–2017 in the Jing–Jin–Ji Region, China
Weijie DIAO, Yong ZHAO, Yiyang DONG, Jiaqi ZHAI, Qingming WANG, Yunpeng GUI
, Updated online  2020-04-29, doi: 10.1007/s13351-020-9119-5
Abstract Full Text PDF More Citation
Joint Effect of East Asia/Pacific and Eurasian Teleconnections on the Summer Precipitation Pattern in North Asia
Po HU, Guolin FENG, Muhammad Mubashar DOGAR, Jianbo CHENG, Zhiqiang GONG
, Updated online  2020-04-27, doi: 10.1007/s13351-020-9112-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Low-Level Wind Shear Characteristics and Lidar-Based Alerting at Lanzhou Zhongchuan International Airport, China
Lanqian LI, Aimei SHAO, Kaijun ZHANG, Nan DING, Pak-Wai CHAN
, Updated online  2020-04-27, doi: 10.1007/s13351-020-9134-6
Abstract Full Text PDF More Citation
Analysis of a Convective Storm Crossing Poyang Lake in China
Haibo ZOU, Shuwen ZHANG, Yanan LIU, Weidong ZHANG, Xixi YANG
, Updated online  2020-04-27, doi: 10.1007/s13351-020-9143-5
Abstract Full Text PDF More Citation
Estimation of Gridded Atmospheric Oxygen Consumption from 1975 to 2018
Xiaoyue LIU, Jianping HUANG, Jiping HUANG, Changyu LI, Lei DING, Wenjun MENG
, Updated online  2020-04-27, doi: 10.1007/s13351-020-9133-7
Abstract Full Text PDF More Citation
Modulation of the Intraseasonal Variability of Pacific–Japan Pattern by ENSO
Ying LI, Fei LIU, Pang-Chi HSU
, Updated online  2020-04-27, doi: 10.1007/s13351-020-9182-y
Abstract Full Text PDF More Citation
Research Progress on Estimation of Atmospheric Boundary Layer Height
Hongsheng ZHANG, Xiaoye ZHANG, Qianhui LI, Xuhui CAI, Shaojia FAN, Yu SONG, Fei HU, Huizheng CHE, Jiannong QUAN, Ling KANG, Tong ZHU
, Updated online  2020-05-22, doi: 10.1007/s13351-020-9910-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Causes and Changes of Droughts in China: Research Progress and Prospects
Qiang ZHANG, Yubi YAO, Yaohui LI, Jianping HUANG, Zhuguo MA, Zhilan WANG, Suping WANG, Ying WANG, Yu ZHANG
, Updated online  2020-05-19, doi: 10.1007/s13351-020-9829-8
Abstract Full Text PDF More Citation
Responses of Cloud-Radiative Forcing to Strong El Niño Events over the Western Pacific Warm Pool Simulated by CAMS-CSM
Baichao ZHANG, Zhun GUO, Xiaolong CHEN, Tianjun ZHOU, Xinyao Rong, Jian Li
, Updated online  2020-05-11, doi: 10.1007/s13351-020-9161-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Obtaining More Information about Precipitation Biases over East Asia from Hourly Scale Evaluation of Model Simulation
Nina Li, Jian Li, Xinyao Rong, Haoming Chen, Yufei Xin, Jingzhi Su
, Updated online  2020-05-06, doi: 10.1007/s13351-020-9147-1
Abstract Full Text PDF More Citation