Forecasting and Prediction MORE
An Empirical Model of Tropical Cyclone Intensity Forecast in the Western North Pacific
Chen MA, Tim LI
2022, 36(5): 691-702 doi: 10.1007/s13351-022-2016-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Observation and Data MORE
Refined Evaluation of Satellite Precipitation Products against Rain Gauge Observations along the Sichuan–Tibet Railway
Zhiqiang LIN, Xiuping YAO, Jun DU, Zhenbo ZHOU
2022, 36(5): 779-797 doi: 10.1007/s13351-022-1226-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Review Articles MORE
Progress and Prospects of Research on Subseasonal to Seasonal Variability and Prediction of the East Asian Monsoon
Congwen ZHU, Boqi LIU, Lun LI, Shuangmei MA, Ning JIANG, Yuhan YAN
2022, 36(5): 677-690 doi: 10.1007/s13351-022-2059-5
Abstract Full Text PDF More Citation
Special Topics MORE
Assessing 10 Satellite Precipitation Products in Capturing the July 2021 Extreme Heavy Rain in Henan, China
Songnan LIU, Jun WANG, Huijun WANG
2022, 36(5): 798-808 doi: 10.1007/s13351-022-2053-y
Abstract Full Text PDF More Citation
Just Accepted Papers MORE
CRA-40/Atmosphere: The First-Generation Chinese Atmospheric Reanalysis (1979–2018): System Description and Performance Evaluation
Zhiquan LIU, Lipeng JIANG, Chunxiang SHI, Tao ZHANG, Zijiang ZHOU, Jie LIAO, Shuang YAO, Jinwei LIU, Minyan WANG, Huiying WANG, Xiao LIANG, Zhisen ZHANG, Yan YAO, Ting ZHU, Zhe CHEN, Wenhui XU, Lijuan CAO, Hui JIANG, Kaixi HU
doi: 10.1007/s13351-023-2086-x
Observed Vertical Structure of Precipitation over the Southeastern Tibetan Plateau in Summer 2021
Gaili WANG, Renran ZHOU, Jingyi ZHANG, Ran LI
doi: 10.1007/s13351-023-2108-8
Abstract Full Text PDF More Citation
Issue in Progress MORE
Impacts of the Urban Spatial Landscape in Beijing on Surface and Canopy Urban Heat Islands
Yonghong LIU, Yongming XU, Yeping ZHANG, Xiuzhen HAN, Fuzhong WENG, Chunyi XUAN, Wenjun SHU
doi: 10.1007/s13351-022-2045-y
Abstract Full Text PDF More Citation
Evaluation of the Madden–Julian Oscillation in Fengyun-3B Polar-Orbiting Satellite Reprocessed OLR Data
Hainan GONG, Wanchun ZHANG, Ling SUN, Zizhen DONG, Peng ZHANG, Lin WANG, Wen CHEN, Renguang WU
doi: 10.1007/s13351-022-2090-6
Abstract Full Text PDF More Citation