Forecasting and Prediction MORE
An Objective Method for Defining Meiyu Onset in Lower Reaches of the Yangtze River Basin
Wei WANG, Tim LI, Fei XIN, Zhiwei ZHU
2022, 36(6): 841-852 doi: 10.1007/s13351-022-2069-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Observation and Data MORE
CRA-40/Atmosphere—The First-Generation Chinese Atmospheric Reanalysis (1979–2018): System Description and Performance Evaluation
Zhiquan LIU, Lipeng JIANG, Chunxiang SHI, Tao ZHANG, Zijiang ZHOU, Jie LIAO, Shuang YAO, Jingwei LIU, Minyan WANG, Huiying WANG, Xiao LIANG, Zhisen ZHANG, Yan YAO, Ting ZHU, Zhe CHEN, Wenhui XU, Lijuan CAO, Hui JIANG, Kaixi HU
2023, 37(1): 1-19 doi: 10.1007/s13351-023-2086-x
Abstract Full Text PDF More Citation
Review Articles MORE
Progress and Prospects of Research on Subseasonal to Seasonal Variability and Prediction of the East Asian Monsoon
Congwen ZHU, Boqi LIU, Lun LI, Shuangmei MA, Ning JIANG, Yuhan YAN
2022, 36(5): 677-690 doi: 10.1007/s13351-022-2059-5
Abstract Full Text PDF More Citation
Special Topics MORE
Record Flood-Producing Rainstorms of July 2021 and August 1975 in Henan of China: Comparative Synoptic Analysis Using ERA5
Jian RAO, Jin XIE, Yong CAO, Suxing ZHU, Qian LU
2022, 36(6): 809-823 doi: 10.1007/s13351-022-2066-6
Abstract Full Text PDF More Citation
Just Accepted Papers MORE
New Version of the CMA-GFS Dynamical Core Based on Predictor–Corrector Time Integration Scheme
Xueshun SHEN, Yong SU, Hongliang ZHANG, Jianglin HU
doi: 10.1007/s13351-023-3002-0
Abstract Full Text PDF More Citation
Vertical Distribution and Transport of Aerosols during a Dust Event in Xinjiang, Northwest China
Mengzhu XU, Jianli DING, Jie LIU, Fangqing LIU, Xiaoye JIN, Yi QU
doi: 10.1007/s13351-023-2148-0
Abstract Full Text PDF More Citation
Issue in Progress MORE
Synoptic-Scale Analysis on Development and Maintenance of the 19–21 July 2021 Extreme Heavy Rainfall in Henan, Central China
Dorina CHYI, Xiuming WANG, Xiaoding YU, Junhui ZHANG
doi: 10.1007/s13351-023-2914-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Recent Unusual Consecutive Spring Tropical Cyclones in the North Atlantic and Winter Oceanic Precursor Signals
Hong HUANG, Jeremy Cheuk-Hin LEUNG, Johnny C. L. CHAN, Jimin LIU, Weihong QIAN, Banglin ZHANG
doi: 10.1007/s13351-023-2111-0
Abstract Full Text PDF More Citation