Forecasting and Prediction MORE
A Possible Dynamic Mechanism for Rapid Production of the Extreme Hourly Rainfall in Zhengzhou City on 20 July 2021
Jinfang YIN, Haodong GU, Xudong LIANG, Miao YU, Jisong SUN, Yanxin XIE, Feng LI, Chong WU
2022, 36(1): 6-25 doi: 10.1007/s13351-022-1166-7
Abstract Full Text PDF More Citation
Observation and Data MORE
QpefBD: A Benchmark Dataset Applied to Machine Learning for Minute-Scale Quantitative Precipitation Estimation and Forecasting
Anyuan XIONG, Na LIU, Yujia LIU, Shulin ZHI, Linlin WU, Yongjian XIN, Yan SHI, Yunjian ZHAN
2022, 36(1): 93-106 doi: 10.1007/s13351-022-1140-4
Abstract Full Text PDF More Citation
Review Articles MORE
Advances in Research on the ITCZ: Mean Position, Model Bias, and Anthropogenic Aerosol Influences
Hua ZHANG, Xinyu MA, Shuyun ZHAO, Linghan KONG
2021, 35(5): 729-742 doi: 10.1007/s13351-021-0203-2
Abstract Full Text PDF More Citation
Special Topics MORE
Feature Construction and Identification of Convective Wind from Doppler Radar Data
Yuchen BAO, Juntao XUE, Di WANG, Yue YUAN, Ping WANG
2022, 36(1): 79-92 doi: 10.1007/s13351-022-1072-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Just Accepted Papers MORE
Direct Radiative Effects of Dust Aerosols Revealed by Their Satellite-Derived Three-Dimensional Distribution
Rui JIA, Yuzhi LIU, Yan LI, Jun LI, Xiaolin HU, Ronglu GAO, Yunfei TIAN, Yanling SUN, Nannan MU, Minfen ZHAO
doi: 10.1007/s13351-022-1212-5
Abstract Full Text PDF More Citation
An Objective Method for Defining Meiyu Onset in Lower Reaches of the Yangtze River Basin
Wei WANG, Tim LI, Fei XIN, Zhiwei ZHU
doi: 10.1007/s13351-022-2069-3
Issue in Progress MORE
Cause–Effect Relationship between Meso-γ-Scale Rotation and Extreme Short-Term Precipitation: Observational Analyses at Minute and Sub-Kilometer Scales
Qiuyang ZHANG, Yali LUO, Ying TANG, Xin XU, Shuting YU, Chong WU
doi: 10.1007/s13351-022-2028-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Diagnostic Study: Height Variation in the Summer Quasi-Zero Wind Layer over Dunhuang
Yi YUAN, Yi LIU, Lingkun RAN, Hua ZHANG
doi: 10.1007/s13351-022-1207-2
Abstract Full Text PDF More Citation