Forecasting and Prediction MORE
The Record-Breaking Extreme Drought in Yunnan Province, Southwest China during Spring–Early Summer of 2019 and Possible Causes
Ting DING, Hui GAO
2020, 34(5): 997-1012 doi: 10.1007/s13351-020-0032-8
Abstract Full Text PDF More Citation
Observation and Data MORE
A 10-Yr Global Land Surface Reanalysis Interim Dataset (CRA-Interim/Land): Implementation and Preliminary Evaluation
Xiao LIANG, Lipeng JIANG, Yang PAN, Chunxiang SHI, Zhiquan LIU, Zijiang ZHOU
2020, 34(1): 101-116 doi: 10.1007/s13351-020-9083-0
Abstract Full Text PDF More Citation
Review Articles MORE
Science and Prediction of Heavy Rainfall over China: Research Progress since the Reform and Opening-Up of New China
Yali LUO, Jisong SUN, Ying LI, Rudi XIA, Yu DU, Shuai YANG, Yuanchun ZHANG, Jing CHEN, Kan DAI, Xueshun SHEN, Haoming CHEN, Feifan ZHOU, Yimin LIU, Shenming FU, Mengwen WU, Tiangui XIAO, Yangruixue CHEN, Huiqi LI, Mingxin LI
2020, 34(3): 427-459 doi: 10.1007/s13351-020-0006-x
Abstract Full Text PDF More Citation
Special Topics MORE
Short-Term Dynamic Radar Quantitative Precipitation Estimation Based on Wavelet Transform and Support Vector Machine
Changjiang ZHANG, Huiyuan WANG, Jing ZENG, Leiming MA, Li GUAN
2020, 34(2): 413-426 doi: 10.1007/s13351-020-9036-7
Abstract Full Text PDF More Citation
Just Accepted Papers MORE
An Improved Model for Evaluating Ecosystem Service Values Using Land Use/Cover and Vegetation Parameters
Fang-Cheng ZHOU, Xiuzhen HAN, Shihao TANG, Xiaoning SONG, Hao WANG
doi: 10.1007/s13351-021-9199-x
Abstract Full Text PDF More Citation
Dynamic Response to Climate Change by Phragmites australis and Suaeda salsa in Liaohe Delta Wetland
Yushu ZHANG, Wenying YU, Ruipeng JI, Yijun ZHAO, Rui FENG, Qingyu JIA, Jinwen WU
doi: 10.1007/s13351-021-0016-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Issue in Progress MORE
Future Changes in the Impact of North Pacific Midlatitude Oceanic Frontal Intensity on the Wintertime Storm Track in CMIP5 Models
Yao YAO, Zhong ZHONG, Xiu-Qun YANG, Xiaogang HUANG
doi: 10.1007/s13351-020-0057-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Spatial Distribution and Temporal Trend Characteristics of Agro-Climatic Resources and Extreme Climate Events during the Soybean Growing Season in Northeast China from 1981 to 2017
Shibo GUO, Xiaoguang YANG, Zhentao ZHANG, Fangliang ZHANG, Tao LIU
doi: 10.1007/s13351-020-0061-3
Abstract Full Text PDF More Citation