Forecasting and Prediction MORE
The Record-Breaking Extreme Drought in Yunnan Province, Southwest China during Spring–Early Summer of 2019 and Possible Causes
Ting DING, Hui GAO
2020, 34(5): 997-1012 doi: 10.1007/s13351-020-0032-8
Abstract Full Text PDF More Citation
Observation and Data MORE
A 10-Yr Global Land Surface Reanalysis Interim Dataset (CRA-Interim/Land): Implementation and Preliminary Evaluation
Xiao LIANG, Lipeng JIANG, Yang PAN, Chunxiang SHI, Zhiquan LIU, Zijiang ZHOU
2020, 34(1): 101-116 doi: 10.1007/s13351-020-9083-0
Abstract Full Text PDF More Citation
Review Articles MORE
Science and Prediction of Heavy Rainfall over China: Research Progress since the Reform and Opening-Up of New China
Yali LUO, Jisong SUN, Ying LI, Rudi XIA, Yu DU, Shuai YANG, Yuanchun ZHANG, Jing CHEN, Kan DAI, Xueshun SHEN, Haoming CHEN, Feifan ZHOU, Yimin LIU, Shenming FU, Mengwen WU, Tiangui XIAO, Yangruixue CHEN, Huiqi LI, Mingxin LI
2020, 34(3): 427-459 doi: 10.1007/s13351-020-0006-x
Abstract Full Text PDF More Citation
Special Topics MORE
Short-Term Dynamic Radar Quantitative Precipitation Estimation Based on Wavelet Transform and Support Vector Machine
Changjiang ZHANG, Huiyuan WANG, Jing ZENG, Leiming MA, Li GUAN
2020, 34(2): 413-426 doi: 10.1007/s13351-020-9036-7
Abstract Full Text PDF More Citation
Just Accepted Papers MORE
An Initialization Scheme for Weak Tropical Cyclones in South China Sea
Jihang LI, Qilin WAN, Daosheng XU, Yanyan HUANG, Xubin ZHANG
doi: 10.1007/s13351-021-0069-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Impacts of Steering Flows with Different Time Scales on the Track of Typhoon Sanba (2012)
Qiao LIU, Melinda PENG, Weican ZHOU, Tim LI
doi: 10.1007/s13351-021-0125-z
Abstract Full Text PDF More Citation
Issue in Progress MORE
Translational Science for Climate Services: Mapping and Understanding Users’ Climate Service Needs in CSSP China
Sarah OPITZ-STAPLETON, Roger STREET, Qian YE, Jiarui HAN, Chris D. HEWITT
doi: 10.1007/s13351-021-0077-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Multi-Model Ensemble Projection of Precipitation Changes over China under Global Warming of 1.5 and 2°C with Consideration of Model Performance and Independence
Tong LI, Zhihong JIANG, Lilong ZHAO, Laurent LI
doi: 10.1007/s13351-021-0067-5
Abstract Full Text PDF More Citation