Just Accepted Papers MORE
Impact of Background Dynamic and Thermodynamic States on Distinctive Annual Cycle of Near Equatorial Tropical Cyclogenesis over the Western North Pacific
Liyuan DENG, Tim LI
doi: 10.1007/s13351-020-0007-9
Verification of the 2019 GloSea5 Seasonal Tropical Cyclone Landfall Forecast for East China
Joanne CAMP, Philip E. BETT, Nicola GOLDING, Chris HEWITT, Timothy D. MITCHELL, Adam A. SCAIFE
doi: 10.1007/s13351-020-0043-5
Issue in Progress MORE
Science and Prediction of Heavy Rainfall over China: Research Progress since the Reform and Opening-Up of New China
Yali LUO, Jisong SUN, Ying LI, Rudi XIA, Yu DU, Shuai YANG, Yuanchun ZHANG, Jing CHEN, Kan DAI, Xueshun SHEN, Haoming CHEN, Feifan ZHOU, Yimin LIU, Shenming FU, Mengwen WU, Tiangui XIAO, Yangruixue CHEN, Huiqi LI, Mingxin LI
doi: 10.1007/s13351-020-0006-x
Research Progress on Estimation of Atmospheric Boundary Layer Height
Hongsheng ZHANG, Xiaoye ZHANG, Qianhui LI, Xuhui CAI, Shaojia FAN, Yu SONG, Fei HU, Huizheng CHE, Jiannong QUAN, Ling KANG, Tong ZHU
doi: 10.1007/s13351-020-9910-3