column
Advances in Atmospheric Radiation: Theories, Models, and Their Applications. Part I: Atmospheric Gas Absorption and Particle Scattering
Hua ZHANG, Liting LIU, Lei BI, Wushao LIN, Chao LIU, Bingqi YI, Lei LIU, Qi CHEN, Xiaodong WEI, Husi LETU, Zhengqiang LI, Wenwen LI
2024, 38(2): 151-182. DOI: 10.1007/s13351-024-3091-4
Abstract Full Text PDF
Advances in Atmospheric Radiation: Theories, Models, and Their Applications. Part II: Radiative Transfer Models and Related Applications
Hua ZHANG, Feng ZHANG, Lei LIU, Yuzhi LIU, Husi LETU, Yuanjian YANG, Zhengqiang LI, Kun WU, Shuai HU, Ming LI, Tie DAI, Fei WANG, Zhili WANG, Yuxiang LING, Yining SHI, Chao LIU
2024, 38(2): 183-208. DOI: 10.1007/s13351-024-3089-y
Abstract Full Text PDF
Vector Radiative Transfer in a Vertically Inhomogeneous Scattering and Emitting Atmosphere. Part I: A New Discrete Ordinate Method
Ziqiang ZHU, Fuzhong WENG, Yang HAN
2024, 38(2): 209-224. DOI: 10.1007/s13351-024-3076-3
Abstract Full Text PDF
Impact of Atmospheric Transmittance and NLTE Correction on Simulation of High Spectral Infrared Atmospheric Sounder onboard FY-3E
Chenggege FANG, Peiming DONG, Yang HAN, Wanlin KAN
2024, 38(2): 225-234. DOI: 10.1007/s13351-024-3121-2
Abstract Full Text PDF
Interdecadal Variations of ENSO Impacts over the Indo–Northwest Pacific Region and the Related Mechanisms
Hongxia LAN, Jing MA, Haiming XU, Jingjia LUO
2024, 38(2): 235-248. DOI: 10.1007/s13351-024-3114-1
Abstract Full Text PDF
Predicting PM2.5 Concentration in the Yangtze River Delta Region Using Climate System Monitoring Indices and Machine Learning
Jinghui MA, Shiquan WAN, Shasha XU, Chanjuan WANG, Danni QIU
2024, 38(2): 249-261. DOI: 10.1007/s13351-024-3099-9
Abstract Full Text PDF
Effect of Meteorological Data Assimilation on Regional Air Quality Forecasts over the Korean Peninsula
Yunjae CHO, Hyun Mee KIM, Eun-Gyeong YANG, Yonghee LEE, Jae-Bum LEE, Soyoung HA
2024, 38(2): 262-284. DOI: 10.1007/s13351-024-3152-8
Abstract Full Text PDF
Fusion of Ground-Based and Spaceborne Radar Precipitation Based on Spatial Domain Regularization
Anfan HUANG, Leilei KOU, Yanzhi LIANG, Ying MAO, Haiyang GAO, Zhigang CHU
2024, 38(2): 285-302. DOI: 10.1007/s13351-024-3092-3
Abstract Full Text PDF
Microphysical Insights into a Tornadic Supercell from Dual-Polarization Radar Observations in Jiangsu, China on 14 May 2021
Chao YUAN, Yang BAI, Pengfei SUN, Hua BAI, Lu XIA
2024, 38(2): 303-320. DOI: 10.1007/s13351-024-3102-5
Abstract Full Text PDF
The Short-Duration Heavy Rainfall in Different Quadrants of Northeast China Cold Vortices
Lei YANG, Yongguang ZHENG
2024, 38(2): 321-338. DOI: 10.1007/s13351-024-3055-8
Abstract Full Text PDF
Uptrend of the Western North Pacific Tropical Cyclone Outflow Height during 1959–2021
Yuan SUN, Zhihao FENG, Wei ZHONG, Panmao ZHAI, Yanluan LIN, Shuo LYU
2024, 38(2): 339-350. DOI: 10.1007/s13351-024-3097-y
Abstract Full Text PDF
Tropical Cyclone Monitoring and Analysis Techniques: A Review
Chuanhai QIAN, Ying LI, Yinglong XU, Xin WANG, Zenghai ZHANG, Gaozhen NIE, Da LIU, Shiwen ZHANG
2024, 38(2): 351-367. DOI: 10.1007/s13351-024-3135-9
Abstract Full Text PDF
Anomalies of Precipitation over China on Days with Tropical Cyclone Activity over the Bay of Bengal: Role of Moisture Transport
Na WEI, Ying LI, Xiaoting FAN
2024, 38(2): 368-382. DOI: 10.1007/s13351-024-3094-1
Abstract Full Text PDF
Synergistic Effects of Bay of Bengal Tropical Cyclones and Tibetan Plateau Vortices on Water Vapor Transport over the Tibetan Plateau in Early Summer
Jialu LIN, Ying LI, Beiyao LIU, Pengchao AN
2024, 38(2): 383-398. DOI: 10.1007/s13351-024-3142-x
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search