column
CRA-40/Atmosphere—The First-Generation Chinese Atmospheric Reanalysis (1979–2018): System Description and Performance Evaluation
Zhiquan LIU, Lipeng JIANG, Chunxiang SHI, Tao ZHANG, Zijiang ZHOU, Jie LIAO, Shuang YAO, Jingwei LIU, Minyan WANG, Huiying WANG, Xiao LIANG, Zhisen ZHANG, Yan YAO, Ting ZHU, Zhe CHEN, Wenhui XU, Lijuan CAO, Hui JIANG, Kaixi HU
2023, 37(1): 1-19. DOI: 10.1007/s13351-023-2086-x
Abstract Full Text PDF
Performance of a Global Spectral Model with Dry Air-Mass and Total Air-Mass Conserving Dynamical Cores: A Case Study of the July 2021 Henan Extreme Rainfall Event
Xiangrong YANG, Weimin ZHANG, Jun PENG, Shaoying LI, Jianping WU
2023, 37(1): 20-44. DOI: 10.1007/s13351-023-2040-y
Abstract Full Text PDF
A Diagnostic Study of the Influence of Early Spring Soil Moisture in Southeastern China on Interannual Variability of the East Asian Subtropical Summer Monsoon Onset
Zifan NING, Renhe ZHANG
2023, 37(1): 45-57. DOI: 10.1007/s13351-023-2083-0
Abstract Full Text PDF
Effects of Soil Hydraulic Properties on Soil Moisture Estimation
Xiaolei FU, Haishen LYU, Zhongbo YU, Xiaolei JIANG, Yongjian DING, Donghai ZHENG, Jinbai HUANG, Hongyuan FANG
2023, 37(1): 58-74. DOI: 10.1007/s13351-023-2049-2
Abstract Full Text PDF
Synoptic Climate Settings and Moisture Supply for the Extreme Heavy Snowfall in Northern China during 6–8 November 2021
Kailun GAO, Ji WANG, Deliang CHEN, Wenting HU, Yingjuan ZHANG, Anmin DUAN, Xiaoxiao ZHANG
2023, 37(1): 75-89. DOI: 10.1007/s13351-023-2123-9
Abstract Full Text PDF
Observed Vertical Structure of Precipitation over the Southeastern Tibetan Plateau in Summer 2021
Gaili WANG, Renran ZHOU, Jingyi ZHANG, Ran LI
2023, 37(1): 90-106. DOI: 10.1007/s13351-023-2108-8
Abstract Full Text PDF
Thermal Wind Imbalance along the Curved Streamline of the Secondary Circulation in Tropical Cyclones
Yiwu HUANG, Yihong DUAN, Xinyan LYU
2023, 37(1): 107-111. DOI: 10.1007/s13351-023-2092-z
Abstract Full Text PDF
The Monsoon Low-Level Jet: Climatology and Impact on Monsoon Rainfall over the West Coast and Central Peninsular India
Rohit THAPLIYAL
2023, 37(1): 112-125. DOI: 10.1007/s13351-023-2099-5
Abstract Full Text PDF
Meteorological Tower Observed CO2 Flux and Footprint in the Forest of Xiaoxing’an Mountains, Northeast China
Pengfei SUN, Zhe QU, Chao YUAN, Yuan YUAN, Chao WANG, Qingyu JIA
2023, 37(1): 126-140. DOI: 10.1007/s13351-023-2080-3
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search