column
Integration, Quality Assurance, and Usage of Global Aircraft Observations in CRA
Jie LIAO, Huiying WANG, Zijiang ZHOU, Zhiquan LIU, Lipeng JIANG, Fang YUAN
2021, 35(1): 1-16. DOI: 10.1007/s13351-021-0093-3
Abstract Full Text PDF
Bias Adjustment and Analysis of Chinese Daily Historical Radiosonde Temperature Data
Zhe CHEN, Zijiang ZHOU, Zhiquan LIU, Qinglei LI, Xiaoling ZHANG
2021, 35(1): 17-31. DOI: 10.1007/s13351-021-9162-x
Abstract Full Text PDF
Contributions of Local and Remote Atmospheric Moisture Fluxes to East China Precipitation Estimated from CRA-40 Reanalysis
Dan ZHAO, Lixia ZHANG, Tianjun ZHOU, Jingwei LIU
2021, 35(1): 32-45. DOI: 10.1007/s13351-021-0083-5
Abstract Full Text PDF
The Asian Subtropical Westerly Jet Stream in CRA-40, ERA5, and CFSR Reanalysis Data: Comparative Assessment
Xiaojing YU, Lixia ZHANG, Tianjun ZHOU, Jingwei LIU
2021, 35(1): 46-63. DOI: 10.1007/s13351-021-0107-1
Abstract PDF
Translational Science for Climate Services: Mapping and Understanding Users’ Climate Service Needs in CSSP China
Sarah OPITZ-STAPLETON, Roger STREET, Qian YE, Jiarui HAN, Chris D. HEWITT
2021, 35(1): 64-76. DOI: 10.1007/s13351-021-0077-3
Abstract Full Text PDF
Communicating Uncertainty in Climate Information for China: Recommendations and Lessons Learned for Climate Services
Andrea Louise TAYLOR, Sam GRAINGER, Suraje DESSAI, Yim Ling SIU, Marta BRUNO SOARES
2021, 35(1): 77-86. DOI: 10.1007/s13351-021-0118-y
Abstract Full Text PDF
Climate Services for Water Resource Management in China: The Case Study of Danjiangkou Reservoir
Yujie WANG, Xiang LI, Song LIU, Zhenyu HAN, Lianchun SONG, Zongjian KE, Keyao CHEN
2021, 35(1): 87-100. DOI: 10.1007/s13351-021-0096-0
Abstract Full Text PDF
Prediction of the Western North Pacific Subtropical High in Summer without Strong ENSO Forcing
Chaofan LI, Riyu LU, Nick DUNSTONE
2021, 35(1): 101-112. DOI: 10.1007/s13351-021-0113-3
Abstract Full Text PDF
Climatic Warming and Humidification in the Arid Region of Northwest China: Multi-Scale Characteristics and Impacts on Ecological Vegetation
Qiang ZHANG, Jinhu YANG, Wei WANG, Pengli MA, Guoyang LU, Xiaoyun LIU, Haipeng YU, Feng FANG
2021, 35(1): 113-127. DOI: 10.1007/s13351-021-0105-3
Abstract Full Text PDF
High Spatial Resolution and High Temporal Frequency (30-m/15-day) Fractional Vegetation Cover Estimation over China Using Multiple Remote Sensing Datasets: Method Development and Validation
Xihan MU, Tian ZHAO, Gaiyan RUAN, Jinling SONG, Jindi WANG, Guangjian YAN, Tim R. MCVICAR, Kai YAN, Zhan GAO, Yaokai LIU, Yuanyuan WANG
2021, 35(1): 128-147. DOI: 10.1007/s13351-021-0017-2
Abstract Full Text PDF
An Improved Model for Evaluating Ecosystem Service Values Using Land Use/Cover and Vegetation Parameters
Fang-Cheng ZHOU, Xiuzhen HAN, Shihao TANG, Xiaoning SONG, Hao WANG
2021, 35(1): 148-156. DOI: 10.1007/s13351-021-9199-x
Abstract Full Text PDF
Dynamic Response of Phragmites australis and Suaeda salsa to Climate Change in the Liaohe Delta Wetland
Yushu ZHANG, Wenying YU, Ruipeng JI, Yijun ZHAO, Rui FENG, Qingyu JIA, Jinwen WU
2021, 35(1): 157-171. DOI: 10.1007/s13351-021-0016-3
Abstract Full Text PDF
Changes in Vegetation and Assessment of Meteorological Conditions in Ecologically Fragile Karst Areas
Yanli CHEN, Weihua MO, Yonglin HUANG, Jianfei MO, Xiaohan HUANG, Xiumei WEN
2021, 35(1): 172-183. DOI: 10.1007/s13351-021-9170-x
Abstract Full Text PDF
Multi-Model Ensemble Projection of Precipitation Changes over China under Global Warming of 1.5 and 2°C with Consideration of Model Performance and Independence
Tong LI, Zhihong JIANG, Lilong ZHAO, Laurent LI
2021, 35(1): 184-197. DOI: 10.1007/s13351-021-0067-5
Abstract Full Text PDF
Implementation of the Incremental Analysis Update Initialization Scheme in the Tropical Regional Atmospheric Modeling System under the Replay Configuration
Haorui LI, Daosheng XU, Banglin ZHANG
2021, 35(1): 198-208. DOI: 10.1007/s13351-021-0078-2
Abstract Full Text PDF
Impacts of Atmospheric Boundary Layer Vertical Structure on Haze Pollution Observed by Tethered Balloon and Lidar
Haijiong SUN, Yu SHI, Lei LIU, Weichen DING, Zhe ZHANG, Fei HU
2021, 35(1): 209-223. DOI: 10.1007/s13351-021-0076-4
Abstract Full Text PDF
Corrigendum
Hongyi XIAO, Wei HAN, Hao WANG, Jincheng WANG, Guiqing LIU, Changshan XU
2021, 35(1): 224-224. DOI: 10.1007/s13351-021-9122-5
Abstract PDF

Search

Advanced Search