column
Major Scientific Achievements of the First China–Japan Cooperative GAME/HUBEX Experiment: A Historical Review
Yihui DING, Wen HU, Yong HUANG, Fengjiao CHEN
2020, 34(4): 659-674. DOI: 10.1007/s13351-020-0962-1
Abstract Full Text PDF
Research and Operational Development of Numerical Weather Prediction in China
Xueshun SHEN, Jianjie WANG, Zechun LI, Dehui CHEN, Jiandong GONG
2020, 34(4): 675-698. DOI: 10.1007/s13351-020-9847-6
Abstract Full Text PDF
Progress in Severe Convective Weather Forecasting in China since the 1950s
Xiaoling ZHANG, Jianhua SUN, Yongguang ZHENG, Yuanchun ZHANG, Ruoyun MA, Xinlin YANG, Kanghui ZHOU, Xuqing HAN
2020, 34(4): 699-719. DOI: 10.1007/s13351-020-9146-2
Abstract Full Text PDF
Application of Fengyun-4 Satellite to Flood Disaster Monitoring through a Rapid Multi-Temporal Synthesis Approach
Jiali SHAO, Hao GAO, Xin WANG, Qianqian ZHANG
2020, 34(4): 720-731. DOI: 10.1007/s13351-020-9184-9
Abstract Full Text PDF
A Multivariable Approach for Estimating Soil Moisture from Microwave Radiation Imager (MWRI)
Sibo ZHANG, Fuzhong WENG, Wei YAO
2020, 34(4): 732-747. DOI: 10.1007/s13351-020-9203-x
Abstract Full Text PDF
Extracting Soil Moisture from Fengyun-3D Medium Resolution Spectral Imager-II Imagery by Using a Deep Belief Network
Wenwen WANG, Chengming ZHANG, Feng LI, Jiaojie SONG, Peiqi LI, Yuhua ZHANG
2020, 34(4): 748-759. DOI: 10.1007/s13351-020-9191-x
Abstract Full Text PDF
Spatiotemporal Drought Assessment over Sahelian Countries from 1985 to 2015
Nusseiba NOURELDEEN, Kebiao MAO, Alnail MOHMMED, Zijin YUAN, Yanying YANG
2020, 34(4): 760-774. DOI: 10.1007/s13351-020-9178-7
Abstract Full Text PDF
Vegetation Products Derived from Fengyun-3D Medium Resolution Spectral Imager-II
Xiuzhen HAN, Jun YANG, Shihao TANG, Yang HAN
2020, 34(4): 775-785. DOI: 10.1007/s13351-020-0027-5
Abstract Full Text PDF
Variations of Vegetation Phenology Extracted from Remote Sensing Data over the Tibetan Plateau Hinterland during 2000–2014
Ya LIU, Junbang WANG, Jinwei DONG, Shaoqiang WANG, Hui YE
2020, 34(4): 786-797. DOI: 10.1007/s13351-020-9211-x
Abstract Full Text PDF
Evaluation of the Biodiversity Conservation Function in Liaohe Delta Wetland, Northeastern China
Wenying YU, Ruipeng JI, Xiuzhen HAN, Long CHEN, Rui FENG, Jinwen WU, Yushu ZHANG
2020, 34(4): 798-805. DOI: 10.1007/s13351-020-9186-7
Abstract Full Text PDF
Identifying and Quantifying Pixel-Level Uncertainty among Major Satellite Derived Global Land Cover Products
Hao GAO, Gensuo JIA, Yu FU
2020, 34(4): 806-821. DOI: 10.1007/s13351-020-9183-x
Abstract Full Text PDF
Impact of Background Dynamic and Thermodynamic States on Distinctive Annual Cycle of Near-Equatorial Tropical Cyclogenesis over the Western North Pacific
Liyuan DENG, Tim LI
2020, 34(4): 822-835. DOI: 10.1007/s13351-020-0007-9
Abstract Full Text PDF
Impact of FY-3D MWRI Radiance Assimilation in GRAPES 4DVar on Forecasts of Typhoon Shanshan
Hongyi XIAO, Wei HAN, Hao WANG, Jincheng WANG, Guiqing LIU, Changshan XU
2020, 34(4): 836-850. DOI: 10.1007/s13351-020-9122-x
Abstract Full Text PDF
Parameter Sensitivities of the Community Land Model at Two Alpine Sites in the Three-River Source Region
Qi LUO, Jun WEN, Zeyong HU, Yaqiong LU, Xianyu YANG
2020, 34(4): 851-864. DOI: 10.1007/s13351-020-9205-8
Abstract Full Text PDF
Climate Sensitivity and Feedbacks of BCC-CSM to Idealized CO2 Forcing from CMIP5 to CMIP6
Xueli SHI, Xiaolong CHEN, Yunwei DAI, Guoquan HU
2020, 34(4): 865-878. DOI: 10.1007/s13351-020-9204-9
Abstract Full Text PDF
Applicability Assessment of the 1998–2018 CLDAS Multi-Source Precipitation Fusion Dataset over China
Shuai SUN, Chunxiang SHI, Yang PAN, Lei BAI, Bin XU, Tao ZHANG, Shuai HAN, Lipeng JIANG
2020, 34(4): 879-892. DOI: 10.1007/s13351-020-9101-2
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search