column
Investigation into the Formation, Structure, and Evolution of an EF4 Tornado in East China Using a High-Resolution Numerical Simulation
Dan YAO, Haile XUE, Jinfang YIN, Jisong SUN, Xudong LIANG, Jianping GUO
2018, 32(2): 157-171. DOI: 10.1007/s13351-018-7083-0
Abstract Full Text PDF
Influence of the Northeast Cold Vortex on Flooding in Northeast China in Summer 2013
Jing GAO, Hui GAO
2018, 32(2): 172-180. DOI: 10.1007/s13351-018-7056-3
Abstract Full Text PDF
Quasi-3-yr Cycle of Rainy Season Precipitation in Tibet Related to Different Types of ENSO during 1981–2015
Chunxue WANG, Zhenfeng MA
2018, 32(2): 181-190. DOI: 10.1007/s13351-018-7100-3
Abstract Full Text PDF
Recent Rapid Decline of the Arctic Winter Sea Ice in the Barents–Kara Seas Owing to Combined Effects of the Ural Blocking and SST
Binhe LUO, Yao YAO
2018, 32(2): 191-202. DOI: 10.1007/s13351-018-7104-z
Abstract Full Text PDF
Atmospheric Circulation Patterns over East Asia and Their Connection with Summer Precipitation and Surface Air Temperature in Eastern China during 1961–2013
Shuping LI, Wei HOU, Guolin FENG
2018, 32(2): 203-218. DOI: 10.1007/s13351-018-7071-4
Abstract Full Text PDF
Diurnal and Seasonal Variations of Thermal Stratification and Vertical Mixing in a Shallow Fresh Water Lake
Yichen YANG, Yongwei WANG, Zhen ZHANG, Wei WANG, Xia REN, Yaqi GAO, Shoudong LIU, Xuhui LEE
2018, 32(2): 219-232. DOI: 10.1007/s13351-018-7099-5
Abstract Full Text PDF
Improving Representation of Tropical Cloud Overlap in GCMs Based on Cloud-Resolving Model Data
Xianwen JING, Hua ZHANG, Masaki SATOH, Shuyun ZHAO
2018, 32(2): 233-245. DOI: 10.1007/s13351-018-7095-9
Abstract Full Text PDF
Applying the WRF Double-Moment Six-Class Microphysics Scheme in the GRAPES_Meso Model: A Case Study
Meng ZHANG, Hong WANG, Xiaoye ZHANG, Yue PENG, Huizheng CHE
2018, 32(2): 246-264. DOI: 10.1007/s13351-018-7066-1
Abstract Full Text PDF
Simulating Aerosol Size Distribution and Mass Concentration with Simultaneous Nucleation, Condensation/Coagulation, and Deposition with the GRAPES–CUACE
Chunhong ZHOU, Xiaojing SHEN, Zirui LIU, Yangmei ZHANG, Jinyuan XIN
2018, 32(2): 265-278. DOI: 10.1007/s13351-018-7116-8
Abstract Full Text PDF
Impact of Tropospheric Ozone on Summer Climate in China
Shu LI, Tijian WANG, Prodromos ZANIS, Dimitris MELAS, Bingliang ZHUANG
2018, 32(2): 279-287. DOI: 10.1007/s13351-018-7094-x
Abstract Full Text PDF
Oscillation of Surface PM2.5 Concentration Resulting from an Alternation of Easterly and Southerly Winds in Beijing: Mechanisms and Implications
Zhaobin SUN, Xiaoling ZHANG, Xiujuan ZHAO, Xiangao XIA, Shiguang MIAO, Ziming LI, Zhigang CHENG, Wei WEN, Yixi TANG
2018, 32(2): 288-301. DOI: 10.1007/s13351-018-7064-3
Abstract Full Text PDF
Characteristics of Boundary Layer Structure during a Persistent Haze Event in the Central Liaoning City Cluster, Northeast China
Xiaolan LI, Yangfeng WANG, Lidu SHEN, Hongsheng ZHANG, Hujia ZHAO, Yunhai ZHANG, Yanjun MA
2018, 32(2): 302-312. DOI: 10.1007/s13351-018-7053-6
Abstract Full Text PDF
Comparison of Two Air Pollution Episodes over Northeast China in Winter 2016/17 Using Ground-Based Lidar
Yanjun MA, Hujia ZHAO, Yunsheng DONG, Huizheng CHE, Xiaoxiao LI, Ye HONG, Xiaolan LI, Hongbin YANG, Yuche LIU, Yangfeng WANG, Ningwei LIU, Cuiyan SUN
2018, 32(2): 313-323. DOI: 10.1007/s13351-018-7047-4
Abstract Full Text PDF
Assessment of the GPM and TRMM Precipitation Products Using the Rain Gauge Network over the Tibetan Plateau
Sijia ZHANG, Donghai WANG, Zhengkun QIN, Yaoyao ZHENG, Jianping GUO
2018, 32(2): 324-336. DOI: 10.1007/s13351-018-7067-0
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search