Cover Note
Review
Theories on Formation of an Anomalous Anticyclone in Western North Pacific during El Niño: A Review
Tim LI, Bin WANG, Bo WU, Tianjun ZHOU, Chih-Pei CHANG, Renhe ZHANG
2017, 31(6): 987-1006. doi: 10.1007/s13351-017-7147-6
Abstract Full Text PDF More Citation
Key Issues in Developing Numerical Models for Artificial Weather Modification-

Huanbin XU, Jinfang YIN
2017, 31(6): 1007-1017. doi: 10.1007/s13351-017-7113-3
Abstract Full Text PDF More Citation
SPECIAL COLLECTION ON AEROSOL-CLOUD-RADIATION INTERACTIONS
Equilibrium Climate Response of the East Asian Summer Monsoon to Forcing of Anthropogenic Aerosol Species
Zhili WANG, Qiuyan WANG, Hua ZHANG
2017, 31(6): 1018-1033. doi: 10.1007/s13351-017-7059-5
Abstract Full Text PDF More Citation
Study of Aircraft Icing Warning Algorithm Based on Millimeter Wave Radar
Jinhu WANG, Junxiang GE, Qilin ZHANG, Pan FAN, Ming WEI, Xiangchao LI
2017, 31(6): 1034-1044. doi: 10.1007/s13351-017-6796-9
Abstract Full Text PDF More Citation
SPECIAL COLLECTION ON THE HEAVY AND PERSISTENT HAZE-FOG EPISODES IN NORTH CHINA IN WINTER 2016/17
Optical and Radiative Properties of Aerosols during a Severe Haze Episode over the North China Plain in December 2016
Yu ZHENG, Huizheng CHE, Leiku YANG, Jing CHEN, Yaqiang WANG, Xiangao XIA, Hujia ZHAO, Hong WANG, Deying WANG, Ke GUI, Linchang AN, Tianze SUN, Jie YU, Xiang KUANG, Xin LI, Enwei SUN, Dapeng ZHAO, Dongsen YANG, Zengyuan GUO, Tianliang ZHAO, Xiaoye ZHANG
2017, 31(6): 1045-1061. doi: 10.1007/s13351-017-7073-7
Abstract Full Text PDF More Citation
Influences of Meteorological Conditions on Interannual Variations of Particulate Matter Pollution during Winter in the Beijing–Tianjin–Hebei Area
Jianjun HE, Sunling GONG, Hongli LIU, Xingqin AN, Ye YU, Suping ZHAO, Lin WU, Congbo SONG, Chunhong ZHOU, Jie WANG, Chengmei YIN, Lijuan YU
2017, 31(6): 1062-1069. doi: 10.1007/s13351-017-7039-9
Abstract Full Text PDF More Citation
REGULAR ARTICLES
Temporal Variation and Source Identification of Black Carbon at Lin’an and Longfengshan Regional Background Stations in China
Siyang CHENG, Yaqiang WANG, Xingqin AN
2017, 31(6): 1070-1084. doi: 10.1007/s13351-017-7030-5
Abstract Full Text PDF More Citation
Multi-Scheme Corrected Dynamic–Analogue Prediction of Summer Precipitation in Northeastern China Based on BCC_CSM
Yihe FANG, Haishan CHEN, Zhiqiang GONG, Fangshu XU, Chunyu ZHAO
2017, 31(6): 1085-1095. doi: 10.1007/s13351-017-7069-3
Abstract Full Text PDF More Citation
Detecting Primary Precursors of January Surface Air Temperature Anomalies in China
Guirong TAN, Hong-Li REN, Haishan CHEN, Qinglong YOU
2017, 31(6): 1096-1108. doi: 10.1007/s13351-017-7013-6
Abstract Full Text PDF More Citation
Liquid Water Path Retrieval Using the Lowest Frequency Channels of Fengyun-3C Microwave Radiation Imager (MWRI)
Fei TANG, Xiaolei ZOU
2017, 31(6): 1109-1122. doi: 10.1007/s13351-017-7012-7
Abstract Full Text PDF More Citation
Evaluation of the Impact of Observations on Blended Sea Surface Winds in a Two-Dimensional Variational Scheme Using Degrees of Freedom
Ting WANG, Jie XIANG, Jianfang FEI, Yi WANG, Chunxia LIU, Yuanxiang LI
2017, 31(6): 1123-1132. doi: 10.1007/s13351-017-6798-7
Abstract Full Text PDF More Citation
Error Inhomogeneity in the Computation of Spherical Mean Displacement
Xuezhong WANG, Banghui HU, Hong HUANG, Ju WANG, Gang ZENG, Yanke TAN, Li ZOU
2017, 31(6): 1133-1148. doi: 10.1007/s13351-017-6848-1
Abstract Full Text PDF More Citation
Characteristics of Mesoscale Vortices over China in 2015
Yu SHU, Jisong SUN, Yinong PAN
2017, 31(6): 1149-1160. doi: 10.1007/s13351-017-7639-4
Abstract Full Text PDF More Citation
Urban Heat Island Investigations in Arctic Cities of Northwestern Russia
Oleg I. SHUMILOV, Elena A. KASATKINA, Alexander G. KANATJEV
2017, 31(6): 1161-1166. doi: 10.1007/s13351-017-7048-8
Abstract Full Text PDF More Citation
Analysis of Parameter Sensitivity on Surface Heat Exchange in the Noah Land Surface Model at a Temperate Desert Steppe Site in China
Guo ZHANG, Guangsheng ZHOU, Fei CHEN
2017, 31(6): 1167-1182. doi: 10.1007/s13351-017-7050-1
Abstract Full Text PDF More Citation
Table of Contents
2017, 31(6)
PDF