column
Theories on Formation of an Anomalous Anticyclone in Western North Pacific during El Niño: A Review
Tim LI, Bin WANG, Bo WU, Tianjun ZHOU, Chih-Pei CHANG, Renhe ZHANG
2017, 31(6): 987-1006. DOI: 10.1007/s13351-017-7147-6
Abstract Full Text PDF
Key Issues in Developing Numerical Models for Artificial Weather Modification
Huanbin XU, Jinfang YIN
2017, 31(6): 1007-1017. DOI: 10.1007/s13351-017-7113-3
Abstract Full Text PDF
Equilibrium Climate Response of the East Asian Summer Monsoon to Forcing of Anthropogenic Aerosol Species
Zhili WANG, Qiuyan WANG, Hua ZHANG
2017, 31(6): 1018-1033. DOI: 10.1007/s13351-017-7059-5
Abstract Full Text PDF
Study of Aircraft Icing Warning Algorithm Based on Millimeter Wave Radar
Jinhu WANG, Junxiang GE, Qilin ZHANG, Pan FAN, Ming WEI, Xiangchao LI
2017, 31(6): 1034-1044. DOI: 10.1007/s13351-017-6796-9
Abstract Full Text PDF
Optical and Radiative Properties of Aerosols during a Severe Haze Episode over the North China Plain in December 2016
Yu ZHENG, Huizheng CHE, Leiku YANG, Jing CHEN, Yaqiang WANG, Xiangao XIA, Hujia ZHAO, Hong WANG, Deying WANG, Ke GUI, Linchang AN, Tianze SUN, Jie YU, Xiang KUANG, Xin LI, Enwei SUN, Dapeng ZHAO, Dongsen YANG, Zengyuan GUO, Tianliang ZHAO, Xiaoye ZHANG
2017, 31(6): 1045-1061. DOI: 10.1007/s13351-017-7073-7
Abstract Full Text PDF
Influences of Meteorological Conditions on Interannual Variations of Particulate Matter Pollution during Winter in the Beijing–Tianjin–Hebei Area
Jianjun HE, Sunling GONG, Hongli LIU, Xingqin AN, Ye YU, Suping ZHAO, Lin WU, Congbo SONG, Chunhong ZHOU, Jie WANG, Chengmei YIN, Lijuan YU
2017, 31(6): 1062-1069. DOI: 10.1007/s13351-017-7039-9
Abstract Full Text PDF
Temporal Variation and Source Identification of Black Carbon at Lin’an and Longfengshan Regional Background Stations in China
Siyang CHENG, Yaqiang WANG, Xingqin AN
2017, 31(6): 1070-1084. DOI: 10.1007/s13351-017-7030-5
Abstract Full Text PDF
Multi-Scheme Corrected Dynamic–Analogue Prediction of Summer Precipitation in Northeastern China Based on BCC_CSM
Yihe FANG, Haishan CHEN, Zhiqiang GONG, Fangshu XU, Chunyu ZHAO
2017, 31(6): 1085-1095. DOI: 10.1007/s13351-017-7069-3
Abstract Full Text PDF
Detecting Primary Precursors of January Surface Air Temperature Anomalies in China
Guirong TAN, Hong-Li REN, Haishan CHEN, Qinglong YOU
2017, 31(6): 1096-1108. DOI: 10.1007/s13351-017-7013-6
Abstract Full Text PDF
Liquid Water Path Retrieval Using the Lowest Frequency Channels of Fengyun-3C Microwave Radiation Imager (MWRI)
Fei TANG, Xiaolei ZOU
2017, 31(6): 1109-1122. DOI: 10.1007/s13351-017-7012-7
Abstract Full Text PDF
Evaluation of the Impact of Observations on Blended Sea Surface Winds in a Two-Dimensional Variational Scheme Using Degrees of Freedom
Ting WANG, Jie XIANG, Jianfang FEI, Yi WANG, Chunxia LIU, Yuanxiang LI
2017, 31(6): 1123-1132. DOI: 10.1007/s13351-017-6798-7
Abstract Full Text PDF
Error Inhomogeneity in the Computation of Spherical Mean Displacement
Xuezhong WANG, Banghui HU, Hong HUANG, Ju WANG, Gang ZENG, Yanke TAN, Li ZOU
2017, 31(6): 1133-1148. DOI: 10.1007/s13351-017-6848-1
Abstract Full Text PDF
Characteristics of Mesoscale Vortices over China in 2015
Yu SHU, Jisong SUN, Yinong PAN
2017, 31(6): 1149-1160. DOI: 10.1007/s13351-017-7639-4
Abstract Full Text PDF
Urban Heat Island Investigations in Arctic Cities of Northwestern Russia
Oleg I. SHUMILOV, Elena A. KASATKINA, Alexander G. KANATJEV
2017, 31(6): 1161-1166. DOI: 10.1007/s13351-017-7048-8
Abstract Full Text PDF
Analysis of Parameter Sensitivity on Surface Heat Exchange in the Noah Land Surface Model at a Temperate Desert Steppe Site in China
Guo ZHANG, Guangsheng ZHOU, Fei CHEN
2017, 31(6): 1167-1182. DOI: 10.1007/s13351-017-7050-1
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search