column
The Strong El Niño of 2015/16 and Its Dominant Impacts on Global and China's Climate
ZHAI Panmao, YU Rong, GUO Yanjun, LI Qingxiang, REN Xuejuan, WANG Yaqiang, XU Wenhui, LIU Yanju, DING Yihui
2016, 30(3): 283-297. DOI: 10.1007/s13351-016-6101-3
Abstract Full Text PDF
Operational Climate Prediction in the Era of Big Data in China: Reviews and Prospects
WANG Xin, SONG Lianchun, WANG Guofu, REN Hongli, WU Tongwen, JIA Xiaolong, WU Huanping, WU Jie
2016, 30(3): 444-456. DOI: 10.1007/s13351-016-6081-3
Abstract Full Text PDF
Heat Injury Risk Assessment for Single-Cropping Rice in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River under Climate Change
MENG Lin, WANG Chunyi, ZHANG Jiquan
2016, 30(3): 426-443. DOI: 10.1007/s13351-016-5186-z
Abstract Full Text PDF
Effects of Changing Precipitation and Warming on Functional Traits of Zonal Stipa Plants from Inner Mongolian Grassland
Lü Xiaomin, ZHOU Guangsheng, WANG Yuhui, SONG Xiliang
2016, 30(3): 412-425. DOI: 10.1007/s13351-016-5091-5
Abstract Full Text PDF
Retrieval of Atmospheric Temperature and Moisture Vertical Profiles from Satellite Advanced Infrared Sounder Radiances with a New Regularization Parameter Selecting Method
ZHANG Kun, WU Chunqiang, LI Jun
2016, 30(3): 356-370. DOI: 10.1007/s13351-016-6025-y
Abstract Full Text PDF
An Algorithm to Retrieve Precipitation with Synthetic Aperture Radar
XIE Ya'nan, LIU Zhikun, AN Dawei
2016, 30(3): 401-411. DOI: 10.1007/s13351-016-5090-6
Abstract Full Text PDF
Solar Wind: A Possible Factor Driving the Interannual Sea Surface Temperature Tripolar Mode over North
XIAO Ziniu, LI Delin
2016, 30(3): 312-327. DOI: 10.1007/s13351-016-5087-1
Abstract Full Text PDF
Model Analysis of Radar Echo Split Observed in an Artificial Cloud Seeding Experiment
MASAKI Shimada, KIKURO Tomine, KOJI Nishiyama
2016, 30(3): 386-400. DOI: 10.1007/s13351-016-5053-y
Abstract Full Text PDF
TRMM-Observed Summer Warm Rain over the Tropical and Subtropical Pacific Ocean: Characteristics and Regional Differences
QIN Fang, FU Yunfei
2016, 30(3): 371-385. DOI: 10.1007/s13351-016-5151-x
Abstract Full Text PDF
What Controls Early or Late Onset of Tropical North Atlantic Hurricane Season?
ZUO Heng, LI Tim, LIU Jia, PENG Melinda
2016, 30(3): 298-311. DOI: 10.1007/s13351-016-5119-x
Abstract Full Text PDF
Dynamic-Analogue Correction of the Decadal Change of East Asian Summer Precipitation in the Late 1990s
GONG Zhiqiang, LI Shangfeng, HU Po, SHEN Baizhu, FENG Guolin
2016, 30(3): 341-355. DOI: 10.1007/s13351-016-5220-1
Abstract Full Text PDF
Factors Controlling the Interannual Variations of MJO Intensity
DENG Li, LI Tim, LIU Jia, PENG Melinda
2016, 30(3): 328-340. DOI: 10.1007/s13351-016-5113-3
Abstract Full Text PDF
Corrigendum
YANG Su, XU Wenhui, XU Yan, LI Qingxiang
2016, 30(3): 457-457. DOI: 10.1007/s13351-016-6996-8
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search