column
Vertical Structures of Atmospheric Properties in Southeast Tibet during the South Asian Summer Monsoon in 2013
ZHOU Libo, LI Fei, ZHU Jinhuan, ZOU Han, MA Shupo, LI Peng
2016, 30(2): 258-264. DOI: 10.1007/s13351-016-5095-1
Abstract Full Text PDF
Development of a Global Historic Monthly Mean Precipitation Dataset
YANG Su, XU Wenhui, XU Yan, LI Qingxiang
2016, 30(2): 217-231. DOI: 10.1007/s13351-016-5112-4
Abstract Full Text PDF
On the Assimilation of Satellite Sounder Data in Cloudy Skies in Numerical Weather Prediction Models
LI Jun, WANG Pei, HAN Hyojin, LI Jinlong, ZHENG Jing
2016, 30(2): 169-182. DOI: 10.1007/s13351-016-5114-2
Abstract Full Text PDF
Advances in Studies of Cloud Overlap and Its Radiative Transfer in Climate Models
ZHANG Hua, JING Xianwen
2016, 30(2): 156-168. DOI: 10.1007/s13351-016-5164-5
Abstract Full Text PDF
Characteristics of the Two Active Stages of Lightning Activity in Two Hailstorms
XU Shuang, ZHENG Dong, WANG Yongqing, HU Pengyu
2016, 30(2): 265-281. DOI: 10.1007/s13351-016-5074-6
Abstract Full Text PDF
Multi-Sliding Time Windows Based Changing Trend of Mean Temperature and Its Association with the Global-Warming Hiatus
SHI Yan, ZHAI Panmao, JIANG Zhihong
2016, 30(2): 232-241. DOI: 10.1007/s13351-016-5093-3
Abstract Full Text PDF
Anomalous Circulation Patterns in Association with Two Types of Daily Precipitation Extremes over Southeastern China during Boreal Summer
LI Minggang, GUAN Zhaoyong, JIN Dachao, HAN Jie, ZHANG Qian
2016, 30(2): 183-202. DOI: 10.1007/s13351-016-5070-x
Abstract Full Text PDF
Impact of Urban Land-Use Change in Eastern China on the East Asian Subtropical Monsoon: A Numerical Study
YU Rong, JIANG Zhihong, ZHAI Panmao
2016, 30(2): 203-216. DOI: 10.1007/s13351-016-5157-4
Abstract Full Text PDF
A Comparison of Atmospheric Temperature over China between Radiosonde Observations and Multiple Reanalysis Datasets
GUO Yanjun, ZHANG Siqi, YAN Jinghui, CHEN Zhe, RUAN Xin
2016, 30(2): 242-257. DOI: 10.1007/s13351-016-5169-0
Abstract Full Text PDF
The East Asian Subtropical Summer Monsoon: Recent Progress
HE Jinhai, LIU Boqi
2016, 30(2): 135-155. DOI: 10.1007/s13351-016-5222-z
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search