column
Simulation and Projection of the Western Pacific Subtropical High in CMIP5 Models
LIU Yunyun, LI Weijing, ZUO Jinqing, HU Zeng-Zhen
2014, 28(3): 327-340. DOI: 10.1007/s13351-014-3151-2
Abstract Full Text PDF
Numerical Study of the Effect of Anthropogenic Aerosols on Spring Persistent Rain over Eastern China
DENG Jiechun, XU Haiming, MA Hongyun, JIANG Zhihong
2014, 28(3): 341-353. DOI: 10.1007/s13351-014-3198-0
Abstract Full Text PDF
An Overview of the Studies on Black Carbon and Mineral Dust Deposition in Snow and Ice Cores in East Asia
WANG Xin, XU Baiqing, MING Jing
2014, 28(3): 354-370. DOI: 10.1007/s13351-014-4005-7
Abstract Full Text PDF
Spatiotemporal Variations of Cloud Amount over the Yangtze River Delta, China
ZHAO Wenjing, ZHANG Ning, SUN Jianning
2014, 28(3): 371-380. DOI: 10.1007/s13351-014-3064-0
Abstract Full Text PDF
Characteristics of the Regional Meteorological Drought Events in Southwest China During 1960-2010
LI Yunjie, REN Fumin, LI Yiping, WANG Pengling, YAN Hongming
2014, 28(3): 381-392. DOI: 10.1007/s13351-014-3144-1
Abstract Full Text PDF
Distribution Characteristics of the Intensity and Extreme Intensity of Tropical Cyclones Influencing China
ZHENG Yongguang, CHEN Jiong, TAO Zuyu
2014, 28(3): 393-406. DOI: 10.1007/s13351-014-3050-6
Abstract Full Text PDF
Mean Structure of Tropical Cyclones Making Landfall in Mainland China
BAI Lina, YU Hui, XU Yinglong, WANG Yuan
2014, 28(3): 407-419. DOI: 10.1007/s13351-014-3060-4
Abstract Full Text PDF
Marine-Atmospheric Boundary Layer Characteristics over the South China Sea During the Passage of Strong Typhoon Hagupit
CHENG Xueling, WU Lin, SONG Lili, WANG Binglan, ZENG Qingcun
2014, 28(3): 420-429. DOI: 10.1007/s13351-014-3279-0
Abstract Full Text PDF
The First Observed Cloud Echoes and Microphysical Parameter Retrievals by China's 94-GHz Cloud Radar
WU Juxiu, WEI Ming, HANG Xin, ZHOU Jie, ZHANG Peichang, LI Nan
2014, 28(3): 430-443. DOI: 10.1007/s13351-014-3083-x
Abstract Full Text PDF
Soil Moisture Effects on Sand Saltation and Dust Emission Observed over the Horqin Sandy Land Area in China
LI Xiaolan, ZHANG Hongsheng
2014, 28(3): 444-452. DOI: 10.1007/s13351-014-3053-3
Abstract Full Text PDF
Simulation of the Electrification of a Tropical Cyclone Using the WRF-ARW Model:An Idealized Case
XU Liangtao, ZHANG Yijun, WANG Fei, ZHENG Dong
2014, 28(3): 453-468. DOI: 10.1007/s13351-014-3079-6
Abstract Full Text PDF
Scenario Analysis on the Adaptation of Different Maize Varieties to Future Climate Change in Northeast China
XU Yanhong, GUO Jianping, ZHAO Junfang, MU Jia
2014, 28(3): 469-480. DOI: 10.1007/s13351-014-3141-4
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search