Observation and Data

1
CRA-40/Atmosphere—The First-Generation Chinese Atmospheric Reanalysis (1979–2018): System Description and Performance Evaluation
Zhiquan LIU , Lipeng JIANG , Chunxiang SHI , Tao ZHANG , Zijiang ZHOU , Jie LIAO , Shuang YAO , Jingwei LIU , Minyan WANG , Huiying WANG , Xiao LIANG , Zhisen ZHANG , Yan YAO , Ting ZHU , Zhe CHEN , Wenhui XU , Lijuan CAO , Hui JIANG , Kaixi HU
2023, 37(1): 1-19. doi: 10.1007/s13351-023-2086-x
Abstract Full Text PDF More Citation
2
Refined Evaluation of Satellite Precipitation Products against Rain Gauge Observations along the Sichuan–Tibet Railway
Zhiqiang LIN , Xiuping YAO , Jun DU , Zhenbo ZHOU
2022, 36(5): 779-797. doi: 10.1007/s13351-022-1226-z
Abstract Full Text PDF More Citation
3
QpefBD: A Benchmark Dataset Applied to Machine Learning for Minute-Scale Quantitative Precipitation Estimation and Forecasting
Anyuan XIONG , Na LIU , Yujia LIU , Shulin ZHI , Linlin WU , Yongjian XIN , Yan SHI , Yunjian ZHAN
2022, 36(1): 93-106. doi: 10.1007/s13351-022-1140-4
Abstract Full Text PDF More Citation
4
Development of an Integrated Global Land Surface Dataset from 1901 to 2018
Hui JIANG , Wenhui XU , Su YANG , Yani ZHU , Zijiang ZHOU , Jie LIAO
2021, 35(5): 789-798. doi: 10.1007/s13351-021-1058-2
Abstract Full Text PDF More Citation
5
Performance of the CRA-40/Land, CMFD, and ERA-Interim Datasets in Reflecting Changes in Surface Air Temperature over the Tibetan Plateau
Jiaxi YANG , Mengtian HUANG , Panmao ZHAI
2021, 35(4): 663-672. doi: 10.1007/s13351-021-0196-x
Abstract Full Text PDF More Citation
6
Integration, Quality Assurance, and Usage of Global Aircraft Observations in CRA
Jie LIAO , Huiying WANG , Zijiang ZHOU , Zhiquan LIU , Lipeng JIANG , Fang YUAN
2021, 35(1): 1-16. doi: 10.1007/s13351-021-0093-3
Abstract Full Text PDF More Citation
7
Bias Adjustment and Analysis of Chinese Daily Historical Radiosonde Temperature Data
Zhe CHEN , Zijiang ZHOU , Zhiquan LIU , Qinglei LI , Xiaoling ZHANG
2021, 35(1): 17-31. doi: 10.1007/s13351-021-9162-x
Abstract Full Text PDF More Citation
8
A 10-Yr Global Land Surface Reanalysis Interim Dataset (CRA-Interim/Land): Implementation and Preliminary Evaluation
Xiao LIANG , Lipeng JIANG , Yang PAN , Chunxiang SHI , Zhiquan LIU , Zijiang ZHOU
2020, 34(1): 101-116. doi: 10.1007/s13351-020-9083-0
Abstract Full Text PDF More Citation
9
Evaluation of Daily Precipitation Product in China from the CMA Global Atmospheric Interim Reanalysis
Chunxiang LI , Tianbao ZHAO , Chunxiang SHI , Zhiquan LIU
2020, 34(1): 117-136. doi: 10.1007/s13351-020-8196-9
Abstract Full Text PDF More Citation
10
Development of a Self-Recording Per-Minute Precipitation Dataset for China
Xiaohui JU , Shaoping HUANG , Changjun LI , Jun LI , Yunjian ZHAN , Shaohua FAN
2019, 33(6): 1157-1167. doi: 10.1007/s13351-019-9061-6
Abstract Full Text PDF More Citation
11
Development and Evaluation of Hourly and Kilometer Resolution Retrospective and Real-Time Surface Meteorological Blended Forcing Dataset (SMBFD) in China
Shuai HAN , Chunxiang SHI , Bin XU , Shuai SUN , Tao ZHANG , Lipeng JIANG , Xiao LIANG
2019, 33(6): 1168-1181. doi: 10.1007/s13351-019-9042-9
Abstract Full Text PDF More Citation
12
Projection of China’s Near- and Long-Term Climate in a New High-Resolution Daily Downscaled Dataset NEX-GDDP
Yun BAO , Xinyu WEN
2017, 31(1): 236-249. doi: 10.1007/s13351-017-6106-6
Abstract Full Text PDF More Citation