Observation and Data

1
Performance of the CRA-40/Land, CMFD, and ERA-Interim Datasets in Reflecting Changes in Surface Air Temperature over the Tibetan Plateau
Jiaxi YANG , Mengtian HUANG , Panmao ZHAI
2021, 35(4): 663-672. doi: 10.1007/s13351-021-0196-x
Abstract Full Text PDF More Citation
2
Integration, Quality Assurance, and Usage of Global Aircraft Observations in CRA
Jie LIAO , Huiying WANG , Zijiang ZHOU , Zhiquan LIU , Lipeng JIANG , Fang YUAN
2021, 35(1): 1-16. doi: 10.1007/s13351-021-0093-3
Abstract Full Text PDF More Citation
3
Bias Adjustment and Analysis of Chinese Daily Historical Radiosonde Temperature Data
Zhe CHEN , Zijiang ZHOU , Zhiquan LIU , Qinglei LI , Xiaoling ZHANG
2021, 35(1): 17-31. doi: 10.1007/s13351-021-9162-x
Abstract Full Text PDF More Citation
4
A 10-Yr Global Land Surface Reanalysis Interim Dataset (CRA-Interim/Land): Implementation and Preliminary Evaluation
Xiao LIANG , Lipeng JIANG , Yang PAN , Chunxiang SHI , Zhiquan LIU , Zijiang ZHOU
2020, 34(1): 101-116. doi: 10.1007/s13351-020-9083-0
Abstract Full Text PDF More Citation
5
Evaluation of Daily Precipitation Product in China from the CMA Global Atmospheric Interim Reanalysis
Chunxiang LI , Tianbao ZHAO , Chunxiang SHI , Zhiquan LIU
2020, 34(1): 117-136. doi: 10.1007/s13351-020-8196-9
Abstract Full Text PDF More Citation
6
Development of a Self-Recording Per-Minute Precipitation Dataset for China
Xiaohui JU , Shaoping HUANG , Changjun LI , Jun LI , Yunjian ZHAN , Shaohua FAN
2019, 33(6): 1157-1167. doi: 10.1007/s13351-019-9061-6
Abstract Full Text PDF More Citation
7
Development and Evaluation of Hourly and Kilometer Resolution Retrospective and Real-Time Surface Meteorological Blended Forcing Dataset (SMBFD) in China
Shuai HAN , Chunxiang SHI , Bin XU , Shuai SUN , Tao ZHANG , Lipeng JIANG , Xiao LIANG
2019, 33(6): 1168-1181. doi: 10.1007/s13351-019-9042-9
Abstract Full Text PDF More Citation
8
Projection of China’s Near- and Long-Term Climate in a New High-Resolution Daily Downscaled Dataset NEX-GDDP
Yun BAO , Xinyu WEN
2017, 31(1): 236-249. doi: 10.1007/s13351-017-6106-6
Abstract Full Text PDF More Citation