column
Westward Migration of Tropical Cyclone Activity in the Western North Pacific during 1982–2020: Features and Possible Causes
Jian ZHONG, Huadong DU, Yuqin WU, Yuehua PENG
2024, 38(1): 1-9. DOI: 10.1007/s13351-024-3053-x
Abstract Full Text PDF
Combinatorial Optimization of Physics Parameterization Schemes for Typhoon Simulation Based on a Simple Genetic Algorithm (SGA)
Zebin LU, Jianjun XU, Zhiqiang CHEN, Jinyi YANG, Jeremy Cheuk-Hin LEUNG, Daosheng XU, Banglin ZHANG
2024, 38(1): 10-26. DOI: 10.1007/s13351-024-3105-2
Abstract Full Text PDF
Influences of Graupel Microphysics on CMA-GFS Simulation of Summer Regional Precipitation
Zhe LI, Qijun LIU, Zhanshan MA
2024, 38(1): 27-38. DOI: 10.1007/s13351-024-3068-3
Abstract Full Text PDF
Relationship between the Stratospheric Arctic Vortex and Surface Air Temperature in the Midlatitudes of the Northern Hemisphere
Xue RAN, Dingzhu HU, Yang ZHANG, Mei-Chen LIU
2024, 38(1): 39-52. DOI: 10.1007/s13351-024-3072-7
Abstract Full Text PDF
Why Are Arctic Sea Ice Concentration in September and Its Interannual Variability Well Predicted over the Barents–East Siberian Seas by CFSv2?
Yifan XIE, Ke FAN, Hongqing YANG
2024, 38(1): 53-68. DOI: 10.1007/s13351-024-3051-z
Abstract Full Text PDF
Accurate Shortwave Radiation Simulation with a Two-Layer Aerosol Model in Xinjiang Region
Guan HUANG, Yonghang CHEN, Qiong LIU, Pengtao WANG, Qianshan HE, Qing HE, Shuai LI, Weiling SHAO, Ting FAN
2024, 38(1): 69-87. DOI: 10.1007/s13351-024-3133-y
Abstract Full Text PDF
Evaluation and Projection of Extreme High Temperature Indices in Southwestern China Using NEX-GDDP-CMIP6
Fen ZHANG, Linxiao WEI, Yonghua LI, Hongyu TANG, Tianyu ZHANG, Baogang YANG
2024, 38(1): 88-107. DOI: 10.1007/s13351-024-3059-4
Abstract Full Text PDF
Impacts of Roof/Ground Mitigation Strategies on Improving the Urban Thermal Environment and Human Comfort over the Yangtze River Delta, China
Hongyun MA, Mi ZHANG, Haishan CHEN, Yan WANG
2024, 38(1): 108-125. DOI: 10.1007/s13351-024-3111-4
Abstract Full Text PDF
Impact of Local Climate Zones on the Urban Heat and Dry Islands in Beijing: Spatial Heterogeneity and Relative Contributions
Zuofang ZHENG, Fu LUO, Nana LI, Hua GAO, Yuanjian YANG
2024, 38(1): 126-137. DOI: 10.1007/s13351-024-3081-6
Abstract Full Text PDF
Impact of the Complex Terrain in Beijing on Formation of Low-Level Jets
Li’ao ZHOU, Chenggang WANG, Shiguang MIAO, Ju LI
2024, 38(1): 138-150. DOI: 10.1007/s13351-024-3122-1
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search