column
Record Flood-Producing Rainstorms of July 2021 and August 1975 in Henan of China: Comparative Synoptic Analysis Using ERA5
Jian RAO, Jin XIE, Yong CAO, Suxing ZHU, Qian LU
2022, 36(6): 809-823. DOI: 10.1007/s13351-022-2066-6
Abstract Full Text PDF
Interdecadal Variability of Summer Precipitation in Northwest China and Associated Atmospheric Circulation Changes
Tong XUE, Yihui DING, Chunhui LU
2022, 36(6): 824-840. DOI: 10.1007/s13351-022-2021-6
Abstract Full Text PDF
An Objective Method for Defining Meiyu Onset in Lower Reaches of the Yangtze River Basin
Wei WANG, Tim LI, Fei XIN, Zhiwei ZHU
2022, 36(6): 841-852. DOI: 10.1007/s13351-022-2069-3
Abstract Full Text PDF
A New Hybrid Machine Learning Model for Short-Term Climate Prediction by Performing Classification Prediction and Regression Prediction Simultaneously
Deqian LI, Shujuan HU, Jinyuan GUO, Kai WANG, Chenbin GAO, Siyi WANG, Wenping HE
2022, 36(6): 853-865. DOI: 10.1007/s13351-022-1214-3
Abstract Full Text PDF
Surface Weather Parameters Forecasting Using Analog Ensemble Method over the Main Airports of Morocco
Badreddine ALAOUI, Driss BARI, Yamna GHABBAR
2022, 36(6): 866-881. DOI: 10.1007/s13351-022-2019-0
Abstract Full Text PDF
Impacts of the Urban Spatial Landscape in Beijing on Surface and Canopy Urban Heat Islands
Yonghong LIU, Yongming XU, Yeping ZHANG, Xiuzhen HAN, Fuzhong WENG, Chunyi XUAN, Wenjun SHU
2022, 36(6): 882-899. DOI: 10.1007/s13351-022-2045-y
Abstract Full Text PDF
Effect of Using Land Use Data with Building Characteristics on Urban Weather Simulations: A High Temperature Event in Shanghai
Dahu YANG, Yongwei WANG, Caijun YUE
2022, 36(6): 900-913. DOI: 10.1007/s13351-022-2104-4
Abstract Full Text PDF
Assessment of Urban Climate Environment and Configuration of Ventilation Corridor: A Refined Study in Xi’an
Bing DANG, Yonghong LIU, Hongliang LYU, Xia ZHOU, Wupeng DU, Chunyi XUAN, Pei XING, Ruozi YANG, Feilin XIONG
2022, 36(6): 914-930. DOI: 10.1007/s13351-022-2035-0
Abstract Full Text PDF
Evaluation of the Madden–Julian Oscillation in Fengyun-3B Polar-Orbiting Satellite Reprocessed OLR Data
Hainan GONG, Wanchun ZHANG, Ling SUN, Zizhen DONG, Peng ZHANG, Lin WANG, Wen CHEN, Renguang WU
2022, 36(6): 931-946. DOI: 10.1007/s13351-022-2090-6
Abstract Full Text PDF
Pre-Processing, Quality Assurance, and Use of Global Atmospheric Motion Vector Observations in CRA
Minyan WANG, Shuang YAO, Lipeng JIANG, Tao ZHANG, Chunxiang SHI, Ting ZHU
2022, 36(6): 947-962. DOI: 10.1007/s13351-022-2041-2
Abstract Full Text PDF
Table of Contents 2022
2022(6): 1-6.
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search