column
Three-Dimensional Urban Thermal Effect across a Large City Cluster during an Extreme Heat Wave: Observational Analysis
Yue MA, Ping LIANG, Sue GRIMMOND, Xuchao YANG, Jun LYU, Yihui DING
2022, 36(3): 387-400. DOI: 10.1007/s13351-022-1171-x
Abstract Full Text PDF
Estimation of Terrestrial Net Primary Productivity in China from Fengyun-3D Satellite Data
Yonghong LIU, Xiuzhen HAN, Fuzhong WENG, Yongming XU, Yeping ZHANG, Shihao TANG
2022, 36(3): 401-416. DOI: 10.1007/s13351-022-1183-6
Abstract Full Text PDF
Evaluation of Reprocessed Fengyun-3B Global Outgoing Longwave Radiation Data: Comparison with CERES OLR
Wanchun ZHANG, Jian LIU, Peng ZHANG, Ling SUN, Hanlie XU, Yanjiao WANG, Lin CHEN
2022, 36(3): 417-428. DOI: 10.1007/s13351-022-1132-4
Abstract Full Text PDF
Present-Day PM2.5 over Asia: Simulation and Uncertainty in CMIP6 ESMs
Xiaole SU, Tongwen WU, Jie ZHANG, Yong ZHANG, Junli JIN, Qing ZHOU, Fang ZHANG, Yiming LIU, Yumeng ZHOU, Lin ZHANG, Steven T. TURNOCK, Kalli FURTADO
2022, 36(3): 429-449. DOI: 10.1007/s13351-022-1202-7
Abstract Full Text PDF
On the Increased Precipitation Recycling by Large-Scale Irrigation over the Haihe Plain
Yunpeng GUI, Qingming WANG, Yong ZHAO, Mengyang MA, Haihong LI, Jiaqi ZHAI, Enchong LI
2022, 36(3): 450-461. DOI: 10.1007/s13351-022-1220-5
Abstract Full Text PDF
Forty Years of Air Temperature Change over Iran Reveals Linear and Nonlinear Warming
Majid KAZEMZADEH, Zahra NOORI, Sadegh JAMALI, Abdulhakim M. ABDI
2022, 36(3): 462-477. DOI: 10.1007/s13351-022-1184-5
Abstract Full Text PDF
Dynamic Trigger and Moisture Source of Two Typical Meiyu Front Rainstorms Associated with Eastward-Moving Cloud Clusters from the Tibetan Plateau
Hao YANG, Yi DENG, Chunguang CUI, Xiaofang WANG, Xiquan DONG
2022, 36(3): 478-499. DOI: 10.1007/s13351-022-1179-2
Abstract Full Text PDF
Variations of Raindrop Size Distribution and Radar Retrieval in Outer Rainbands of Typhoon Mangkhut (2018)
Jingjing LYU, Huiwen XIAO, Yuchun DU, Lina SHA, Yuqing DENG, Weikai JIA, Shengjie NIU, Yue ZHOU, Guqian PANG
2022, 36(3): 500-519. DOI: 10.1007/s13351-022-1134-2
Abstract Full Text PDF
Cloud Water Resource in North China in 2017 Simulated by the CMA-CPEFS Cloud Resolving Model: Validation and Quantification
Chao TAN, Miao CAI, Yuquan ZHOU, Weiguo LIU, Zhijin HU
2022, 36(3): 520-538. DOI: 10.1007/s13351-022-1118-2
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search