column
Science and Prediction of Heavy Rainfall over China: Research Progress since the Reform and Opening-Up of New China
Yali LUO, Jisong SUN, Ying LI, Rudi XIA, Yu DU, Shuai YANG, Yuanchun ZHANG, Jing CHEN, Kan DAI, Xueshun SHEN, Haoming CHEN, Feifan ZHOU, Yimin LIU, Shenming FU, Mengwen WU, Tiangui XIAO, Yangruixue CHEN, Huiqi LI, Mingxin LI
2020, 34(3): 427-459. DOI: 10.1007/s13351-020-0006-x
Abstract Full Text PDF
Causes and Changes of Drought in China: Research Progress and Prospects
Qiang ZHANG, Yubi YAO, Yaohui LI, Jianping HUANG, Zhuguo MA, Zhilan WANG, Suping WANG, Ying WANG, Yu ZHANG
2020, 34(3): 460-481. DOI: 10.1007/s13351-020-9829-8
Abstract Full Text PDF
Research Progress on Estimation of the Atmospheric Boundary Layer Height
Hongsheng ZHANG, Xiaoye ZHANG, Qianhui LI, Xuhui CAI, Shaojia FAN, Yu SONG, Fei HU, Huizheng CHE, Jiannong QUAN, Ling KANG, Tong ZHU
2020, 34(3): 482-498. DOI: 10.1007/s13351-020-9910-3
Abstract Full Text PDF
Responses of Cloud-Radiative Forcing to Strong El Niño Events over the Western Pacific Warm Pool as Simulated by CAMS-CSM
Baichao ZHANG, Zhun GUO, Xiaolong CHEN, Tianjun ZHOU, Xinyao RONG, Jian LI
2020, 34(3): 499-514. DOI: 10.1007/s13351-020-9161-3
Abstract Full Text PDF
Obtaining More Information about Precipitation Biases over East Asia from Hourly-Scale Evaluation of Model Simulation
Nina LI, Jian LI, Xinyao RONG, Haoming CHEN, Yufei XIN, Jingzhi SU
2020, 34(3): 515-528. DOI: 10.1007/s13351-020-9147-1
Abstract Full Text PDF
Analysis of a Convective Storm Crossing Poyang Lake in China
Haibo ZOU, Shuwen ZHANG, Yanan LIU, Weidong ZHANG, Xixi YANG
2020, 34(3): 529-545. DOI: 10.1007/s13351-020-9143-5
Abstract Full Text PDF
Modulation of the Intraseasonal Variability of Pacific–Japan Pattern by ENSO
Ying LI, Fei LIU, Pang-Chi HSU
2020, 34(3): 546-558. DOI: 10.1007/s13351-020-9182-y
Abstract Full Text PDF
Joint Effect of East Asia–Pacific and Eurasian Teleconnections on the Summer Precipitation in North Asia
Po HU, Guolin FENG, Muhammad Mubashar DOGAR, Jianbo CHENG, Zhiqiang GONG
2020, 34(3): 559-574. DOI: 10.1007/s13351-020-9112-z
Abstract Full Text PDF
A Possible Mechanism for Winter Sea Ice Decline over the Bering Sea and Its Relationship with Cold Events over North America
Wenqin ZHUO, Zhina JIANG
2020, 34(3): 575-585. DOI: 10.1007/s13351-020-9154-2
Abstract Full Text PDF
Evaluation of the Relationship between Blocking Patterns and Duration of Spring Frost Waves: The Case of Iran
Farzaneh JAFARI HOMBARI, Gholamreaza BARATI, Mohammad MORADI
2020, 34(3): 586-600. DOI: 10.1007/s13351-020-9140-8
Abstract Full Text PDF
An Objective Approach to Generating Multi-Physics Ensemble Precipitation Forecasts Based on the WRF Model
Chenwei SHEN, Qingyun DUAN, Wei GONG, Yanjun GAN, Zhenhua DI, Chen WANG, Shiguang MIAO
2020, 34(3): 601-620. DOI: 10.1007/s13351-020-9198-3
Abstract Full Text PDF
Spatiotemporal Variability of Surface Wind Speed during 1961–2017 in the Jing–Jin–Ji Region, China
Weijie DIAO, Yong ZHAO, Yiyang DONG, Jiaqi ZHAI, Qingming WANG, Yunpeng GUI
2020, 34(3): 621-632. DOI: 10.1007/s13351-020-9119-5
Abstract Full Text PDF
Low-Level Wind Shear Characteristics and Lidar-Based Alerting at Lanzhou Zhongchuan International Airport, China
Lanqian LI, Aimei SHAO, Kaijun ZHANG, Nan DING, Pak-Wai CHAN
2020, 34(3): 633-645. DOI: 10.1007/s13351-020-9134-6
Abstract Full Text PDF
Estimation of Gridded Atmospheric Oxygen Consumption from 1975 to 2018
Xiaoyue LIU, Jianping HUANG, Jiping HUANG, Changyu LI, Lei DING, Wenjun MENG
2020, 34(3): 646-658. DOI: 10.1007/s13351-020-9133-7
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search