column
Advances in Severe Convection Research and Operation in China
Xiaoding YU, Yongguang ZHENG
2020, 34(2): 189-217. DOI: 10.1007/s13351-020-9875-2
Abstract Full Text PDF
Advances in Urban Meteorological Research in China
Shiguang MIAO, Weimei JIANG, Ping LIANG, Hongnian LIU, Xuemei WANG, Jianguo TAN, Ning ZHANG, Ju LI, Wupeng DU, Lin PEI
2020, 34(2): 218-242. DOI: 10.1007/s13351-020-9858-3
Abstract Full Text PDF
Re-Assessing Climatic Warming in China since 1900
Zhongwei YAN, Yihui DING, Panmao ZHAI, Lianchun SONG, Lijuan CAO, Zhen LI
2020, 34(2): 243-251. DOI: 10.1007/s13351-020-9839-6
Abstract Full Text PDF
Evaluation of East Asian Summer Climate Prediction from the CESM Large-Ensemble Initialized Decadal Prediction Project
Dabang JIANG, Dong SI, Xianmei LANG
2020, 34(2): 252-263. DOI: 10.1007/s13351-020-9151-5
Abstract Full Text PDF
Assessing Drought Conditions in Cloudy Regions Using Reconstructed Land Surface Temperature
Shiqi YANG, Dejun ZHANG, Liang SUN, Yongqian WANG, Yanghua GAO
2020, 34(2): 264-279. DOI: 10.1007/s13351-020-9136-4
Abstract Full Text PDF
Assessing the Ecological Quality of Nanjing during Its Urbanization Process by Using Satellite, Meteorological, and Socioeconomic Data
Xin HANG, Yachun LI, Xiaochun LUO, Min XU, Xiuzhen HAN
2020, 34(2): 280-293. DOI: 10.1007/s13351-020-9150-6
Abstract Full Text PDF
Seasonal Prediction of Boreal Winter Rainfall over the Western Maritime Continent during ENSO
Chih-Pei CHANG, Tim LI, Song YANG
2020, 34(2): 294-303. DOI: 10.1007/s13351-020-9181-z
Abstract Full Text PDF
Seasonal and Sub-Seasonal Circulation Anomalies Associated with Persistent Rainy Days in 2018/2019 Winter in Shanghai, China
Wei WANG, Fei XIN, Xiao PAN, Ying ZHANG, Tim LI
2020, 34(2): 304-314. DOI: 10.1007/s13351-020-9163-1
Abstract Full Text PDF
A Statistical Comparison of the Westerly Wind Bursts between the Positive and Negative Phases of the PDO
Yunhao SHI, Jingzhi SU
2020, 34(2): 315-324. DOI: 10.1007/s13351-020-9115-9
Abstract Full Text PDF
ENSO-Like Pacing of the Asian Summer Monsoon during the Early Holocene
Xiaohua SHAO, Tao WANG, Yongjin WANG, Hai CHENG, Kan ZHAO, Xinggong KONG
2020, 34(2): 325-335. DOI: 10.1007/s13351-020-9079-9
Abstract Full Text PDF
FY-4A LMI Observed Lightning Activity in Super Typhoon Mangkhut (2018) in Comparison with WWLLN Data
Wenjuan ZHANG, Wen HUI, Weitao LYU, Dongjie CAO, Pengfei LI, Dong ZHENG, Xiang FANG, Yijun ZHANG
2020, 34(2): 336-352. DOI: 10.1007/s13351-020-9500-4
Abstract Full Text PDF
Ensemble Based Diagnosis of the Track Errors of Super Typhoon Mangkhut (2018)
Ling HUANG, Qilin WAN, Chunxia LIU, Huijun HUANG
2020, 34(2): 353-367. DOI: 10.1007/s13351-020-9086-x
Abstract Full Text PDF
Effects of Microphysical Latent Heating on the Rapid Intensification of Typhoon Hato (2017)
Dajun ZHAO, Yubin YU, Jinfang YIN, Hongxiong XU
2020, 34(2): 368-386. DOI: 10.1007/s13351-020-9076-z
Abstract Full Text PDF
Effect of Initial Vortex Intensity Correction on Tropical Cyclone Intensity Prediction: A Study Based on GRAPES_TYM
Liwen WANG, Suhong MA
2020, 34(2): 387-399. DOI: 10.1007/s13351-020-9093-y
Abstract Full Text PDF
Impact of Model Bias Correction on a Hybrid Data Assimilation System
Yu XIA, Jing CHEN, Xiefei ZHI, Lianglyu CHEN, Yang ZHAO, Xueqing LIU
2020, 34(2): 400-412. DOI: 10.1007/s13351-020-9088-8
Abstract Full Text PDF
Short-Term Dynamic Radar Quantitative Precipitation Estimation Based on Wavelet Transform and Support Vector Machine
Changjiang ZHANG, Huiyuan WANG, Jing ZENG, Leiming MA, Li GUAN
2020, 34(2): 413-426. DOI: 10.1007/s13351-020-9036-7
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search