column
The Tibetan Plateau Surface–Atmosphere Coupling System and Its Weather and Climate Effects: The Third Tibetan Plateau Atmospheric Science Experiment
Ping ZHAO, Yueqing LI, Xueliang GUO, Xiangde XU, Yimin LIU, Shihao TANG, Wenming XIAO, Chunxiang SHI, Yaoming MA, Xing YU, Huizhi LIU, La JIA, Yun CHEN, Yanju LIU, Jian LI, Dabiao LUO, Yunchang CAO, Xiangdong ZHENG, Junming CHEN, An XIAO, Fang YUAN, Donghui CHEN, Yang PANG, Zhiqun HU, Shengjun ZHANG, Lixin DONG, Juyang HU, Shuai HAN, Xiuji ZHOU
2019, 33(3): 375-399. DOI: 10.1007/s13351-019-8602-3
Abstract Full Text PDF
Impact of Surface Potential Vorticity Density Forcing over the Tibetan Plateau on the South China Extreme Precipitation in January 2008. Part I: Data Analysis
Tingting MA, Guoxiong WU, Yimin LIU, Zhihong JIANG, Jiahui YU
2019, 33(3): 400-415. DOI: 10.1007/s13351-019-8604-1
Abstract Full Text PDF
Impact of Surface Potential Vorticity Density Forcing over the Tibetan Plateau on the South China Extreme Precipitation in January 2008. Part ll: Numerical Simulation
Jiahui YU, Yimin LIU, Tingting MA, Guoxiong WU
2019, 33(3): 416-432. DOI: 10.1007/s13351-019-8606-z
Abstract Full Text PDF
Microphysical Properties of Convective Clouds in Summer over the Tibetan Plateau from SNPP/VIIRS Satellite Data
Zhiguo YUE, Xing YU, Guihua LIU, Jin DAI, Yannian ZHU, Xiaohong XU, Ying HUI, Chuang CHEN
2019, 33(3): 433-445. DOI: 10.1007/s13351-019-8608-x
Abstract Full Text PDF
Comparative Analyses of Vertical Structure of Deep Convective Clouds Retrieved from Satellites and Ground-Based Radars at Naqu over the Tibetan Plateau
Hui Wang, Xueliang Guo
2019, 33(3): 446-462. DOI: 10.1007/s13351-019-8612-1
Abstract Full Text PDF
A Numerical Investigation on Microphysical Properties of Clouds and Precipitation over the Tibetan Plateau in Summer 2014
Jie TANG, Xueliang GUO, Yi CHANG
2019, 33(3): 463-477. DOI: 10.1007/s13351-019-8614-z
Abstract Full Text PDF
Intraseasonal Variations of Summer Convection over the Tibetan Plateau Revealed by Geostationary Satellite FY-2E in 2010–14
Bo LI, Liu YANG, Shihao TANG
2019, 33(3): 478-490. DOI: 10.1007/s13351-019-8610-3
Abstract Full Text PDF
Variations of Surface Heat Fluxes over the Tibetan Plateau before and after the Onset of the South Asian Summer Monsoon during 1979–2016
Yizhe HAN, Weiqiang MA, Yaoming MA, Cuiyan SUN
2019, 33(3): 491-500. DOI: 10.1007/s13351-019-8616-x
Abstract Full Text PDF
Quality Control and Evaluation of the Observed Daily Data in the North American Soil Moisture Database
Weilin LIAO, Dagang WANG, Guiling WANG, Youlong XIA, Xiaoping LIU
2019, 33(3): 501-518. DOI: 10.1007/s13351-019-8121-2
Abstract Full Text PDF
Assessing the Performance of Separate Bias Kalman Filter in Correcting the Model Bias for Estimation of Soil Moisture Profiles
Bangjun CAO, Fuping MAO, Shuwen ZHANG, Shaoying LI, Tian WANG
2019, 33(3): 519-527. DOI: 10.1007/s13351-019-8057-6
Abstract Full Text PDF
The Extra-Area Effect in 71 Cloud Seeding Operations during Winters of 2008–14 over Jiangxi Province, East China
Weijian WANG, Zhanyu YAO, Jianping GUO, Chao TAN, Shuo JIA, Wenhui ZHAO, Pei ZHANG, Liangshu GAO
2019, 33(3): 528-539. DOI: 10.1007/s13351-019-8122-1
Abstract Full Text PDF
The China Multi-Model Ensemble Prediction System and Its Application to Flood-Season Prediction in 2018
Hong-Li REN, Yujie WU, Qing BAO, Jiehua MA, Changzheng LIU, Jianghua WAN, Qiaoping LI, Xiaofei WU, Ying LIU, Ben TIAN, Joshua-Xiouhua FU, Jianqi SUN
2019, 33(3): 540-552. DOI: 10.1007/s13351-019-8154-6
Abstract Full Text PDF
Evaluation of Cloud Top Height Retrievals from China’s Next-Generation Geostationary Meteorological Satellite FY-4A
Zhonghui TAN, Shuo MA, Xianbin ZHAO, Wei YAN, Wen LU
2019, 33(3): 553-562. DOI: 10.1007/s13351-019-8123-0
Abstract Full Text PDF
Comparison of the Global Energy Cycle between Chinese Reanalysis Interim and ECMWF Reanalysis
Bin ZHAO, Bo ZHANG, Chunxiang SHI, Jingwei LIU, Lipeng JIANG
2019, 33(3): 563-575. DOI: 10.1007/s13351-019-8129-7
Abstract Full Text PDF
Erratum to: Modeling Study of Foehn Wind Events in Antarctic Peninsula with WRF Forced by CCSM
Chongran ZHANG, Jing ZHANG
2019, 33(3): 576-576. DOI: 10.1007/s13351-019-8067-4
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search