column
Observed Trends in Various Aspects of Compound Heat Waves across China from 1961 to 2015
Yi LI, Yihui DING, Weijing LI
2017, 31(3): 455-467. DOI: 10.1007/s13351-017-6150-2
Abstract Full Text PDF
Physical Processes Responsible for the Interannual Variability of Sea Ice Concentration in Arctic in Boreal Autumn since 1979
Lei ZHANG, Tim LI
2017, 31(3): 468-475. DOI: 10.1007/s13351-017-6105-7
Abstract Full Text PDF
Variations of Winter Precipitation over Southeastern China in Association with the North Atlantic Oscillation
Maoyuan LOU, Chao LI, Shifeng HAO, Juan LIU
2017, 31(3): 476-489. DOI: 10.1007/s13351-017-6103-9
Abstract Full Text PDF
Sensitivity of Atlantic Meridional Overturning Circulation to the Dynamical Framework in an Ocean General Circulation Model
Xiaolan LI, Yongqiang YU, Hailong LIU, Pengfei LIN
2017, 31(3): 490-501. DOI: 10.1007/s13351-017-6109-3
Abstract Full Text PDF
Using the Inverse of Expected Error Variance to Determine Weights of Individual Ensemble Members: Application to Temperature Prediction
Xiaogong SUN, Jinfang YIN, Yan ZHAO
2017, 31(3): 502-513. DOI: 10.1007/s13351-017-6047-0
Abstract Full Text PDF
Analysis of the Structure of Different Tibetan Plateau Vortex Types
Xinyuan FENG, Changhai LIU, Guangzhou FAN, Jie ZHANG
2017, 31(3): 514-529. DOI: 10.1007/s13351-017-6123-5
Abstract Full Text PDF
Analysis of the Mechanism Underlying Tibetan Plateau Vortex Frequency Difference between Strong and Weak MJO Periods
Guoping LI, Fuhu ZHAO
2017, 31(3): 530-539. DOI: 10.1007/s13351-017-6041-6
Abstract Full Text PDF
Differences in Atmospheric Heat Source between the Tibetan Plateau–South Asia Region and the Southern Indian Ocean and Their Impacts on the Indian Summer Monsoon Outbreak
Yiwei ZHANG, Guangzhou FAN, Wei HUA, Yongli ZHANG, Bingyun WANG, Xin LAI
2017, 31(3): 540-554. DOI: 10.1007/s13351-017-6042-5
Abstract Full Text PDF
Relationship between Atmospheric Heat Source over the Tibetan Plateau and Precipitation in the Sichuan–Chongqing Region during Summer
Xin LAI, Yuanfa GONG
2017, 31(3): 555-566. DOI: 10.1007/s13351-017-6045-2
Abstract Full Text PDF
Error Sensitivity Analysis in 10–30-Day Extended Range Forecasting by Using a Nonlinear Cross-Prediction Error Model
Zhiye XIA, Lisheng XU, Hongbin CHEN, Yongqian WANG, Jinbao LIU, Wenlan FENG
2017, 31(3): 567-575. DOI: 10.1007/s13351-017-6098-2
Abstract Full Text PDF
Optical Properties of Cirrus Transition Zones over China Detected by CALIOP
Hongke CAI, Yunfei FU, Quanliang CHEN, Xiao FENG, Xin TIE, Ranting TAO, Kepiao XU
2017, 31(3): 576-585. DOI: 10.1007/s13351-017-6044-3
Abstract Full Text PDF
Retrieval of Aerosol Optical Depth for Chongqing Using the HJ-1 Satellite Data
Zengwu WANG, Shiqi YANG, Qiaolin ZENG, Yongqian WANG
2017, 31(3): 586-596. DOI: 10.1007/s13351-017-6102-x
Abstract Full Text PDF
Regional Meteorological Patterns for Heavy Pollution Events in Beijing
Ting YOU, Renguang WU, Gang HUANG, Guangzhou FAN
2017, 31(3): 597-611. DOI: 10.1007/s13351-017-6143-1
Abstract Full Text PDF
Characteristics and Possible Formation Mechanisms of Severe Storms in the Outer Rainbands of Typhoon Mujigae (1522)
Bingyun WANG, Ming WEI, Wei HUA, Yongli ZHANG, Xiaohang WEN, Jiafeng ZHENG, Nan LI, Han LI, Yu WU, Jie ZHU, Mingjun ZHANG
2017, 31(3): 612-624. DOI: 10.1007/s13351-017-6043-4
Abstract Full Text PDF
Testing and Improving the Performance of the Common Land Model: A Case Study for the Gobi Landscape
Chao WANG, Zhigang WEI, Zhenchao LI, Tiangui XIAO, Xiaohang WEN
2017, 31(3): 625-632. DOI: 10.1007/s13351-017-6080-z
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search