column
The 2016 Summer Floods in China and Associated Physical Mechanisms: A Comparison with 1998
Yuan YUAN, Hui GAO, Weijing LI, Yanju LIU, Lijuan CHEN, Bin ZHOU, Yihui DING
2017, 31(2): 261-277. DOI: 10.1007/s13351-017-6192-5
Abstract Full Text PDF
Upper-Ocean Dynamical Features and Prediction of the Super El Niño in 2015/16: A Comparison with the Cases in 1982/83 and 1997/98
Hong-Li REN, Run WANG, Panmao ZHAI, Yihui DING, Bo LU
2017, 31(2): 278-294. DOI: 10.1007/s13351-017-6194-3
Abstract Full Text PDF
A Special MJO Event with a Double Kelvin Wave Structure
Lili ZHU, Tim LI
2017, 31(2): 295-308. DOI: 10.1007/s13351-016-6004-3
Abstract Full Text PDF
Blocking Features for Two Types of Cold Events in East Asia
Zuowei XIE, Cholaw BUEH
2017, 31(2): 309-320. DOI: 10.1007/s13351-017-6076-8
Abstract Full Text PDF
Propagation and Mechanisms of the Quasi-Biweekly Oscillation over the Asian Summer Monsoon Region
Meirong WANG, Jun WANG, Anmin DUAN
2017, 31(2): 321-335. DOI: 10.1007/s13351-017-6131-5
Abstract Full Text PDF
Changes in Temporal Concentration Property of Summer Precipitation in China during 1961–2010 Based on a New Index
Hui LI, Panmao ZHAI, Er LU, Wei ZHAO, Yang CHEN, Huan WANG
2017, 31(2): 336-349. DOI: 10.1007/s13351-017-6020-y
Abstract Full Text PDF
Effects of Optimized Root Water Uptake Parameterization Schemes on Water and Heat Flux Simulation in a Maize Agroecosystem
Fu CAI, Huiqing MING, Na MI, Yanbing XIE, Yushu ZHANG, Rongping LI
2017, 31(2): 363-377. DOI: 10.1007/s13351-017-6037-2
Abstract Full Text PDF
Connection between the Silk Road Pattern in July and the Following January Temperature over East Asia
Shengping HE, Yang LIU, Huijun WANG
2017, 31(2): 378-388. DOI: 10.1007/s13351-017-6064-z
Abstract Full Text PDF
Stratospheric Precursor of Non-Uniform Variation in Early Spring Surface Temperature over Eurasia
Fei LI, Huijun WANG, Yongqi GAO
2017, 31(2): 389-396. DOI: 10.1007/s13351-017-6055-0
Abstract Full Text PDF
A Possible Abrupt Change in Summer Precipitation over Eastern China around 2009
Yongjian REN, Lianchun SONG, Zunya WANG, Ying XIAO, Bing ZHOU
2017, 31(2): 397-408. DOI: 10.1007/s13351-016-6021-2
Abstract Full Text PDF
A New Prediction Model for Grain Yield in Northeast China Based on Spring North Atlantic Oscillation and Late-Winter Bering Sea Ice Cover
Mengzi ZHOU, Huijun WANG, Zhiguo HUO
2017, 31(2): 409-419. DOI: 10.1007/s13351-017-6114-6
Abstract Full Text PDF
Trends and Uncertainties in Surface Air Temperature over the Tibetan Plateau, 1951–2013
Wei HUA, Guangzhou FAN, Yiwei ZHANG, Lihua ZHU, Xiaohang WEN, Yongli ZHANG, Xin LAI, Binyun WANG, Mingjun ZHANG, Yao HU, Qiuyue WU
2017, 31(2): 420-430. DOI: 10.1007/s13351-017-6013-x
Abstract Full Text PDF
Evaluation of the Trend Uncertainty in Summer Ozone Valley over the Tibetan Plateau in Three Reanalysis Datasets
Dong GUO, Yucheng SU, Xiuji ZHOU, Jianjun XU, Chunhua SHI, Yu LIU, Weiliang LI, Zhenkun LI
2017, 31(2): 431-437. DOI: 10.1007/s13351-017-6058-x
Abstract Full Text PDF
Global Financial Crisis Making a V-Shaped Fluctuation in NO2 Pollution over the Yangtze River Delta
Yin DU, Zhiqing XIE
2017, 31(2): 438-447. DOI: 10.1007/s13351-017-6053-2
Abstract Full Text PDF
Statistical Estimation of High-Resolution Surface Air Temperature from MODIS over the Yangtze River Delta, China
Yi SHI, Zhihong JIANG, Liangpeng DONG, Suhung SHEN
2017, 31(2): 448-454. DOI: 10.1007/s13351-017-6073-y
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search