column
Persistent Heavy Rainfall over South China During May-August:Subseasonal Anomalies of Circulation and Sea Surface Temperature
HONG Wei, REN Xuejuan
2013, 27(6): 769-787. DOI: 10.1007/s13351-013-0607-8
Abstract Full Text PDF
Changes in Persistent and Non-Persistent Flood Season Precipitation over South China During 1961-2010
WU Hui, ZHAI Panmao
2013, 27(6): 788-798. DOI: 10.1007/s13351-013-0613-x
Abstract Full Text PDF
Duration and Seasonality of Hourly Extreme Rainfall in the Central Eastern China
LI Jian, YU Rucong, SUN Wei
2013, 27(6): 799-807. DOI: 10.1007/s13351-013-0604-y
Abstract Full Text PDF
Effects of Urbanization on Extreme Warmest Night Temperatures During Summer near Bohai
LI Qingxiang, HUANG Jiayou
2013, 27(6): 808-818. DOI: 10.1007/s13351-013-0602-0
Abstract Full Text PDF
Atmospheric Moisture Distribution and Transport over the Tibetan Plateau and the Impacts of the South Asian Summer Monsoon
ZHOU Libo, ZHU Jinhuan, ZOU Han, MA Shupo, LI Peng, ZHANG Yu, HUO Cuiping
2013, 27(6): 819-831. DOI: 10.1007/s13351-013-0603-z
Abstract Full Text PDF
Examination of Microphysical Relationships and Corresponding Microphysical Processes in Warm Fogs
LU Chunsong, LIU Yangang, NIU Shengjie, ZHAO Lijuan, YU Huaying, CHENG Muning
2013, 27(6): 832-848. DOI: 10.1007/s13351-013-0610-0
Abstract Full Text PDF
Microphysical Responses to Catalysis During a Stratocumulus Aircraft Seeding Experiment over the Sanjiangyuan Region of China
WANG Lijun, YIN Yan, YAO Zhanyu, SUN Anping
2013, 27(6): 849-867. DOI: 10.1007/s13351-013-0609-6
Abstract Full Text PDF
Distribution and Diurnal Variation of Warm-Season Short-Duration Heavy Rainfall in Relation to the MCSs in China
CHEN Jiong, ZHENG Yongguang, ZHANG Xiaoling, ZHU Peijun
2013, 27(6): 868-888. DOI: 10.1007/s13351-013-0605-x
Abstract Full Text PDF
A Numerical Study of the Evolution of a Mesoscale Convective Vortex on the Meiyu Front
WANG Jinxin, PAN Yinong, WANG Shicheng
2013, 27(6): 889-909. DOI: 10.1007/s13351-013-0509-9
Abstract Full Text PDF
Evaluation of the Ocean Feedback on Height Characteristics of the Tropical Cyclone Boundary Layer
MA Zhanhong, FEI Jianfang, HUANG Xiaogang, CHENG Xiaoping, LIU Lei
2013, 27(6): 910-922. DOI: 10.1007/s13351-013-0611-z
Abstract Full Text PDF
Construction and Validation of an Urban Area Flow and Dispersion Model on Building Scales
CHEN Bicheng, LIU Shuhua, MIAO Yucong, WANG Shu, LI Yuan
2013, 27(6): 923-941. DOI: 10.1007/s13351-013-0504-1
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search