column
Dynamical and Thermal Problems in Vortex Development and Movement. Part I: A PV–Q View
ZHENG Yongjun, WU Guoxiong, LIU Yimin
2013, 27(1): 1-14. DOI: 10.1007/s13351-013-0101-3
Abstract Full Text PDF
Dynamical and Thermal Problems in Vortex Development and Movement. Part II: Generalized Slantwise Vorticity Development
WU Guoxiong, ZHENG Yongjun, LIU Yimin
2013, 27(1): 15-25. DOI: 10.1007/s13351-013-0102-2
Abstract Full Text PDF
Observational Characteristics of Cloud Vertical Profiles over the Continent of East Asia from the CloudSat Data
YIN Jinfang, WANG Donghai, ZHAI Guoqing, WANG Zhien
2013, 27(1): 26-39. DOI: 10.1007/s13351-013-0104-0
Abstract Full Text PDF
The Dynamic and Thermodynamic Effects of Relative and Absolute Sea Surface Temperature on Tropical Cyclone Intensity
SUN Yuan, ZHONG Zhong, HA Yao, WANG Yuan, WANG Xiaodan
2013, 27(1): 40-49. DOI: 10.1007/s13351-013-0105-z
Abstract Full Text PDF
Tropical Cyclone Genesis Potential Index over the Western North Pacific Simulated by LASG/IAP AGCM
TIAN Fangxing, ZHOU Tianjun, ZHANG Lixia
2013, 27(1): 50-62. DOI: 10.1007/s13351-013-0106-y
Abstract Full Text PDF
Maximum Wind Speed Changes over China
JIANG Ying, LUO Yong, ZHAO Zongci
2013, 27(1): 63-74. DOI: 10.1007/s13351-013-0107-x
Abstract Full Text PDF
The Tibetan Ozone Low and Its Long-Term Variation During 1979–2010
ZHOU Libo, ZOU Han, MA Shupo, LI Peng
2013, 27(1): 75-86. DOI: 10.1007/s13351-013-0108-9
Abstract Full Text PDF
Influence of Changes in Solar Radiation on Changes of Surface Temperature in China
ZHANG Hua, YIN Qing, Teruyuki NAKAJIMA, Nakata Mukai MAKIKO, LU Peng, HE Jinhai
2013, 27(1): 87-97. DOI: 10.1007/s13351-013-0109-8
Abstract Full Text PDF
Assessment of Soil Erosion Susceptibility Using Empirical Modeling
GUO Jianping, NIU Tao, Pooyan RAHIMY, WANG Fu, ZHAO Haiying, ZHANG Jiahua
2013, 27(1): 98-109. DOI: 10.1007/s13351-013-0110-2
Abstract Full Text PDF
Regional Climate Effects of Internally and Externally Mixed Aerosols over China
YU Yong, NIU Shengjie, ZHANG Hua, WU Ziyue
2013, 27(1): 110-118. DOI: 10.1007/s13351-013-0111-1
Abstract Full Text PDF
The Variability of Spring Sand-Dust Storm Frequency in Northeast Asia from 1980 to 2011
YANG Yuanqin, WANG Jizhi, NIU Tao, ZHOU Chunhong, CHEN Miao, LIU Jiyan
2013, 27(1): 119-127. DOI: 10.1007/s13351-013-0112-0
Abstract Full Text PDF

Search

Advanced Search