column
Interdecadal Change of the Relationship Between the Tropical Indian Ocean Dipole Mode and the Summer Climate Anomaly in China
ZHAO Shanshan, ZHOU Tianjun, YANG Xiuqun, ZHU Yimin, TAN Yanke, SUN Xuguang
2011, 25(2): 129-141. DOI: 10.1007/s13351-011-0021-z
Abstract PDF
Dry/Wet Changes and Their Standing Characteristics in China During the Past 531 Years
GONG Zhiqiang, ZHI Rong, FENG Guolin, ZHANG Qiang
2011, 25(2): 142-155. DOI: 10.1007/s13351-011-0022-y
Abstract PDF
Interdecadal Variations of the Western Pacific Subtropical High and Surface Heat Flux over East Asia and Their Relationship
YAN Mi, QIAN Yongfu, LIU Jian
2011, 25(2): 156-165. DOI: 10.1007/s13351-011-0023-x
Abstract PDF
A Study of Shallow Cumulus Cloud Droplet Dispersion by Large Eddy Simulations
WANG Xiaofeng, XUE Huiwen, FANG Wen, ZHENG Guoguang
2011, 25(2): 166-175. DOI: 10.1007/s13351-011-0024-9
Abstract PDF
Features of the Extremely Severe Drought in the East of Southwest China and Anomalies of Atmospheric Circulation in Summer 2006
LI Yonghua, XU Haiming, LIU De
2011, 25(2): 176-187. DOI: 10.1007/s13351-011-0025-8
Abstract PDF
Diagnostic Analysis of the Quasi-Balanced Flow of a Mesoscale Vortex During the 12 June 2008 Guangxi Rainstorm
GE Jingjing, ZHONG Wei, LU Hancheng
2011, 25(2): 188-202. DOI: 10.1007/s13351-011-0026-7
Abstract PDF
Relationship Between the Western Pacific Subtropical High and the Subtropical East Asian Diabatic Heating During South China Heavy Rains in June 2005
WANG Lijuan, GAO Hui, GUAN Zhaoyong, HE Jinhai
2011, 25(2): 203-210. DOI: 10.1007/s13351-011-0027-6
Abstract PDF
Analysis of Three Supercell Storms with Doppler Weather Radar Data
DIAO Xiuguang, ZHU Junjian, LIU Zhihong
2011, 25(2): 211-223. DOI: 10.1007/s13351-011-0028-5
Abstract PDF
Relation of the Second Type Thermal Helicity to Precipitation of Landfalling Typhoons: A Case Study of Typhoon Talim
YU Zifeng, YU Hui
2011, 25(2): 224-237. DOI: 10.1007/s13351-011-0029-4
Abstract PDF
Seasonal Variation and Meteorological Control of CO2 Flux in a Hilly Plantation in the Mountain Areas of North China
HUANG Hui, ZHANG Jinsong, MENG Ping, FU Yuling, ZHENG Ning, GAO Jun
2011, 25(2): 238-248. DOI: 10.1007/s13351-011-0030-y
Abstract PDF
Spatial Distribution and Temporal Variation of the Winter Wheat Late Frost Disaster in Henan, China
ZHANG Xuefen, ZHENG Youfei, WANG Chunyi, CHEN Huailiang, REN Zhenhe, ZOU Chunhui
2011, 25(2): 249-259. DOI: 10.1007/s13351-011-0031-x
Abstract PDF

Search

Advanced Search