column
A Climatological Investigation of the Activity of Summer Subtropical Vortices
LUO Zhexian, DAI Kan
2008, 22(1): 1-7.
Abstract PDF
MM5 Simulations of the China Regional Climate During the LGM.I: In uence of CO2 and Earth Orbit Change
LIU Yu, HE Jinhai, LI Weiliang, CHEN Longxun
2008, 22(1): 8-21.
Abstract PDF
MM5 Simulations of the China Regional Climate During the LGM.II: In uence of Change of Land Area, Vegetation, and Large-scale Circulation Background
LIU Yu, HE Jinhai, LI Weiliang, CHEN Longxun
2008, 22(1): 22-30.
Abstract PDF
The Leading Mode of Indian Ocean SST and Its Impacts on Asian Summer Monsoon
YANG Mingzhu, DING Yihui, LI Weijing, MAO Hengqing, HUANG Changxing
2008, 22(1): 31-41.
Abstract PDF
Prediction Research of Climate Change Trends over North China in the Future 30 Years
LIU Yanxiang, YAN Jinghui, WU Tongwen, GUO Yufu, CHEN Lihua, WANG Jianping
2008, 22(1): 42-50.
Abstract PDF
Heavy Rainfall Associated with a Monsoon Depression in South China: Structure Analysis
JIANG Jianying, JIANG Jixi, BU Yalin, LIU Nianqing
2008, 22(1): 51-65.
Abstract PDF
Optical Observations on Propagation Characteristics of Leaders in Cloud-to-Ground Lightning Flashes
LU Weitao, ZHANG Yijun, LI Jun, ZHENG Dong, DONG Wansheng, CHEN Shaodong, WANG Fei
2008, 22(1): 66-77.
Abstract PDF
Simulation Study About the Influence of Atmospheric Stratification on Lightning Activities
ZHENG Dong, ZHANG Yijun, LU Weitao, MA Ming, MENG Qing
2008, 22(1): 78-90.
Abstract PDF
Calculating Auroral Oval Pattern by AE Index
CHEN Anqin, LI Jiawei, YANG Guanglin, WANG Jingsong
2008, 22(1): 91-96.
Abstract PDF
Observations of Cloud Condensation Nuclei in North China
SHI Lixin, DUAN Ying
2008, 22(1): 97-106.
Abstract PDF
Research on Water-Vapor Distribution in the Air over Qilian Mountains
ZHANG Qiang, ZHANG Jie, SUN Guowu, DI Xiaohong
2008, 22(1): 107-118.
Abstract PDF
Numerical Simulation of Atmosphere-Ocean-Sea Ice Interaction During Interannual Cycle in High Northern Latitudes
LIU Xiying, LIU Hailong, LI Wei, ZHANG Xuehong, YU Rucong, YU Yongqiang
2008, 22(1): 119-128.
Abstract PDF

Search

Advanced Search