2005 Vol. 19, No. 1

Display Method:
Cover Note
Article
The Uncertainty of Mesoscale Numerical Prediction of Heavy Rain in South China and the Ensemble Simulations?
CHEN Jing, XUE Jishan, YAN Hong
2005, 19(1): 1-18.
Abstract PDF More Citation
Topographic Effect on the Energetics of Geostrophic Adjustment
FANG Juan, WU Rongsheng, YI Aimin
2005, 19(1): 19-30.
Abstract PDF More Citation
Synoptic Features of the Second Meiyu Period in 1998 over China
ZHOU Yushu, DENG Guo, CHEN Huailiang, CHEN Zhong
2005, 19(1): 31-43.
Abstract PDF More Citation
Atmospheric Free Modes and Subtropical High
TAO Li, LU Weisong
2005, 19(1): 44-51.
Abstract PDF More Citation
The Effect of Asymmetric Wind Structures of Tropical Cyclones on Their Tracks
XIANG Jie, WU Rongsheng
2005, 19(1): 52-59.
Abstract PDF More Citation
Effect of Horizontal Nonuniformity of Diabatic Heating on Tropical Cyclone Intensity and Structure
YU Hui, DUAN Yihong, LIANG Xudong
2005, 19(1): 60-66.
Abstract PDF More Citation
A Numerical Study of Sensitivity of the Physical Dissipative Technique to Precipitation Parameterization in a Mesoscale Model
LIU Ying, LIU Chongjian, XU Hui, ZHAO Yongming
2005, 19(1): 67-75.
Abstract PDF More Citation
Impacts of Previous Winter Kuroshio SSTA on Summer Rainfall in China
LI Zhongxian, SUN Zhaobo, NI Donghong, ZENG Gang
2005, 19(1): 76-82.
Abstract PDF More Citation
Temporal Characteristics of Pacific Decadal Oscillation (PDO) and ENSO and Their Relationship Analyzed with Method of Empirical Mode Decomposition (EMD)
HE Juanxiong, YU Zhihao, YANG Xiuqun
2005, 19(1): 83-92.
Abstract PDF More Citation
Numerical Simulations of the Physical Process for Hailstone Growth
FANG Wen, ZHENG Guoguang, HU Zhijin
2005, 19(1): 93-101.
Abstract PDF More Citation
Numerical Analysis of Effects of Atmospheric Ice Nuclei Concentrations on Radiant Properties of Cold Clouds
LI Juan, MAO Jietai, HU Zhijin, YOU Laiguang, ZHANG Qiang
2005, 19(1): 102-111.
Abstract PDF More Citation
A Study on Retrieving Atmospheric Profiles from EOS/AIRS Observations
GUAN Li, ALLEN Huang, LI Jun
2005, 19(1): 112-119.
Abstract PDF More Citation
Numerical Simulation of Wind and Temperature Fields over Beijing Area in Summer
HU Xiaoming, LIU Shuhua, WANG Yingchun, LI Ju
2005, 19(1): 120-127.
Abstract PDF More Citation